Lĩnh vực: Tài chính Kế hoạch 6 thủ tục

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Tệp đính kèm Phạm vi
1 KHH15A Thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh
2 KHH16A Thủ tục Đăng ký thay đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cá thể
3 KHH17A Thủ tục Đăng ký chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh cá thể
4 KHH22A Thủ tục Giải thể tự nguyện Hợp tác xã
5 KHH32A Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký Hợp tác xã (tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện)
6 KHH34A Thủ tục Đăng ký thành lập mới Hợp tác xã

Lĩnh vực: Tư pháp 3 thủ tục

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Tệp đính kèm Phạm vi
1 TPH11A Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
2 TPH42A Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.
3 TPX44A Cấp bản sao trích lục hộ tịch.

Lĩnh vực: Lao động - thương binh và Xã hội 2 thủ tục

Lĩnh vực: Kinh tế hạ tầng 1 thủ tục

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Tệp đính kèm Phạm vi
1 XDH01A Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị

Lĩnh vực: Nội Vụ 2 thủ tục

Lĩnh vực: Văn hóa 3 thủ tục

Lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo 3 thủ tục

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Tệp đính kèm Phạm vi
1 GDH01A Thành lập nhà trường, nhà trẻ
2 GDH03A Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ
3 GDH29A Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc