Danh mục thủ tục hành chính
STT Mã thủ tục Tên thủ tục Số ngày giải quyết
Thủ tục Cấp Huyện
    Bảo hiểm xã hội
1 BHH01A Giải quyết hưởng BHXH một lần 10
2 BHH02A Giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng từ tỉnh này đến tỉnh khác 5
3 BHH03A Giải quyết trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg, Quyết định số 613/QĐ-TTg 30
4 BHH04A Giải quyết hưởng trợ cấp đối với mhag giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg 30
5 BHH05A Điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng 30
    Công an
1 CAH01A Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT 5
2 CAH02A Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT 4
3 CAH03A Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT 4
4 CAH04A Cấp mới giấy Chứng minh nhân dân 15
5 CAH05A Cấp đổi giấy Chứng minh nhân dân 15
6 CAH06A Cấp lại giấy Chứng minh nhân dân 15
    Công thương
1 CTH01A Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 10
2 CTH02A Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 7
3 CTH03A Cấp lại giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá 7
4 CTH05A Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu 10
5 CTH06A Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu 7
6 CTH07A Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu 7
7 CTH08A Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 10
8 CTH09A Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 7
9 CTH10A Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 7
10 CTH11A Cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện 24
    Dân tộc
1 DTH01A Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ 18
    Giáo dục và Đào tạo
1 GDH01A Thành lập nhà trường, nhà trẻ 35
2 GDH02A Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ 35
3 GDH03A Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ 35
4 GDH04A Giải thể hoạt động nhà trường, nhà trẻ 10
5 GDH05A Thành lập, cho phép thành lập trường tiểu học 40
6 GDH06A Cho phép hoạt động giáo dục trường tiểu học 20
7 GDH07A Sáp nhập, chia tách trường tiểu học 40
8 GDH08A Giải thể trường tiểu học 20
9 GDH09A Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn 15
10 GDH10A Giải thể Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn -1`
11 GDH11A Thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học 20`
12 GDH12A Thành lập, cho phép thành lập trường Trung học cơ sở 40`
13 GDH13A Cho phép hoạt động giáo dục trường Trung học cơ sở 20
14 GDH14A Sáp nhập, chia tách trường Trung học cơ sở 40`
15 GDH15A Giải thể trường Trung học cơ sở 20`
16 GDH16A Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1
17 GDH17A Thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục 35
18 GDH18A Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ tư thục 20
19 GDH19A Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ tư thục 35
20 GDH20A Giải thể nhà trường, nhà trẻ tư thục 10
21 GDH21A Tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sở 1
22 GDH22A Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở 1
23 GDH23A Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 1
24 GDH24A Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu 40
25 GDH25A Qui trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã 15
26 GDH26A Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuôi đối với đơn vị cấp cơ sở 7
27 GDH27A Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học cơ sở 15
28 GDH28A Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi năm tuổi 65
29 GDH29A Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc 1
30 GDH30A Chỉnh sửa lại nội dung văn bằng, chứng chỉ 3
    Giao thông vận tải
1 GTH01A Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do UBND huyện quản lý 7
2 GTH03A Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do UBND huyện quản lý 7
3 GTH05A Chấp thuận xây dựng công trình trên đường bộ đang khai thác do UBND huyện quản lý 7
4 GTH07A Cấp phép thi công công trình trên đường bộ đang khai thác do UBND huyện quản lý 7
5 GTH08A Chấp thuận thiết kế đấu nối đường bộ do UBND huyện cấp phép thi công đấu nối với đường bộ do UBND huyện quản lý 7
6 GTH09A Cấp phép thi công đấu nối đường bộ do Ủy ban nhân dân huyện quản lý 7
7 GTH10A Đăng ký lần đầu đối với phương tiện thủy nội địa chưa khai thác trên đường thủy nội địa 3
8 GTH11A Đăng ký lần đầu đối với phương tiện thủy nội địa đang khai thác trên đường thủy nội địa 3
9 GTH12A Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay tên, tính năng kĩ thuật 3
10 GTH13A Đăng ký lại phương tiện, trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa
11 GTH14A Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện 3
12 GTH15A Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện 3
13 GTH16A Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trj sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác 3
14 GTH17A Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa 3
15 GTH18A Xóa giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa 3
    Tài chính Kế hoạch
1 KHH15A Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể 3
2 KHH16A Thủ tục Đăng ký thay đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cá thể 3
3 KHH17A Thủ tục Đăng ký chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh cá thể 3
4 KHH18A Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cá thể 3
5 KHH20A Thủ tục thay đổi cơ quan đăng ký Hợp tác xã 5
6 KHH22A Thủ tục Giải thể tự nguyện Hợp tác xã 5
7 KHH24A Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã 5
8 KHH25A Thủ tục Thông báo thay đổi nội dung đăng ký Hợp tác xã (thay đổi nội dung Điều lệ, số lượng thành viên, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên) 5
9 KHH26A Thủ tục Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã (trường hợp lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố khác với nơi Hợp tác xã đặt trụ sở chính) 5
10 KHH29A Thủ tục Đăng ký hợp tác xã đã được thành lập trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, sát nhập 5
11 KHH32A Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký Hợp tác xã (tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện) 5
12 KHH33A Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã 5
13 KHH34A Thủ tục Đăng ký thành lập mới Hợp tác xã 5
14 KHH37A Thủ tục Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã 5
    Lao động - thương binh và Xã hội
1 LDH01A Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội 10
2 LDH02A Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng 10
3 LDH03A Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội 10
4 LDH04A Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội 10
5 LDH05A Thực hiện điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội ( bao gồm cả người khuyết tật; người khuyết tật mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi) 10
6 LDH06A Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 3
7 LDH07A Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 3
8 LDH08A Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật đặc biệt nặng) 10
9 LDH09A Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng 3
10 LDH10A Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng 10
11 LDH11A Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện 10
12 LDH12A Cấp lại; điều chỉnh giấy phép chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện 10
13 LDH13A Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 15
14 LDH14A Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện 15
15 LDH15A Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện 12
16 LDH16A Thay đổi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện 7
17 LDH17A Thành lập Trung tâm công tác xã hội công lập 20
18 LDH18A Giải thể Trung tâm công tác xã hội công lập 40
19 LDH19A Thay đổi tên gọi, trụ sở làm việc của Trung tâm công tác xã hội công lập 6
20 LDH20A Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xa, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em 5
21 LDH21A Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần 23
22 LDH22A Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần 10
23 LDH23A Thủ tục giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 18
24 LDH24A Thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến 18
25 LDH25A Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 43
26 LDH26A Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 43
27 LDH27A Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày 28
28 LDH28A Thủ tục giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế 23
29 LDH29A Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng 23
30 LDH30A Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ 28
31 LDH31A Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng 18
32 LDH32A Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết 23
33 LDH33A Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân 10
34 LDH34A Thủ tục xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ -1
35 LDH35A Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ -1
36 LDH36A Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 20
37 LDH37A Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 20
38 LDH38A Thủ tục lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình 28
39 LDH39A Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ 13
40 LDH40A Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp 15
41 LDH41A Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền 5
    Nông nghiệp và phát triển nông thôn
1 NNH01A Bố trí ổn định dân cư trong huyện 30
2 NNH02A Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện trong tỉnh 24
3 NNH03A Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại 10
4 NNH04A Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại 10
5 NNH05A Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại 5
6 NNH06A Thẩm định, phê duyệt dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị theo quy hoạch 14
7 NNH07A Thẩm định, phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn huyện 13
8 NNH08A Đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới 5
9 NNH09A Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân 20
10 NNH09B Giao rừng cho cộng đồng 26
11 NNH09C Thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân 21
12 NNH11A Cấp phép khai thác, tận dụng, tận thu lâm sản ngoài gỗ không thuộc loài nguy cấp quý, hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật đối với rừng phòng hộ cho chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân 10
13 NNH12A Cấp phép khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng trong rừng phòng hộ đối với chủ rừng là hộ gia đình 10
14 NNH13A Cho phép trồng cao su trên đất rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại với chủ đầu tư là hộ gia đình, cá nhân cộng đồng dân cư thôn 10
15 NNH14A Cấp phép khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu thiết yếu hàng năm đối với chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư 10
16 NNH16A Thu hồi rừng của hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng năm nay chuyển đi nơi khác, đề nghị giảm diện tích rừng hoặc không có nhu cầu sử dụng rừng; chủ rừng tự nguyện trả lại rừng thẩm quyền UBND cấp huyện 10
17 NNH17A Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác tận dụng gỗ trên diện tích đất rừng tự nhiên chuyển sang trồng cao su của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn 10
    Nội Vụ
1 NVH01A Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND huyện 35
2 NVH02A Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND huyện 40
3 NVH03A Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND huyện 40
4 NVH04A Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập Hội có phạm vi hoạt động trong huyện 27
5 NVH05A Thủ tục thành lập Hội 27
6 NVH06A Thủ tục phê duyệt điều lệ Hội 27
7 NVH07A Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất Hội 27
8 NVH08A Thủ tục đổi tên Hội 27
9 NVH09A Thủ tục Hội tự giải thể 27
10 NVH10A Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường 22
11 NVH11A Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ 36
12 NVH12A Thủ tục công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ 27
13 NVH13A Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý Quỹ 13
14 NVH14A Thủ tục thay đổi Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ 27
15 NVH15A Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ Quỹ 13
16 NVH16A Thủ tục cho phép Quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động 13
17 NVH17A Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách Quỹ 27
18 NVH18A Thủ tục đổi tên Quỹ 13
19 NVH19A Thủ tục Quỹ tự giải thể 13
20 NVH20A Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III 60
21 NVH21A Thủ tục thi tuyển viên chức 120
22 NVH22A Thủ tục xét tuyển viên chức 120
23 NVH23A Thủ tục xét đặc cách viên chức 120
24 NVH24A Thủ tục Tuyển dụng công chức cấp xã 100
25 NVH25A Thủ tục Cấp đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện 13
26 NVH26A Thủ tục Cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện 13
27 NVH27A Thủ tục Tiếp nhận thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành 13
28 NVH28A Thủ tục Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành 13
29 NVH29A Thủ tục Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hằng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện 13
30 NVH30A Thủ tục Chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở 13
31 NVH31A Thủ tục Chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện 9
32 NVH32A Thủ tục Chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo 9
33 NVH33A Thủ tục Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện 5
34 NVH34A Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị 10
35 NVH35A Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến 10
36 NVH36A Thủ tục tặng Danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa 10
37 NVH37A Thủ tục tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở 10
38 NVH38A Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến 9
39 NVH39A Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề 10
40 NVH40A Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất 10
41 NVH41A Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại 10
    Thuế
1 THH01A Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức kinh tế, tổ chức khác có hoạt động sản xuất kinh doanh (trừ trường hợp đơn vị trực thuộc) 3
2 THH02A Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là đơn vị trực thuộc của tổ chức kinh tế, tổ chức khác có hoạt động sản xuất kinh doanh 3
3 THH03A Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức, cá nhân khấu trừ nộp thay cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài; tổ chức nộp thay cho cá nhân theo hợp đồng, hợp tác kinh doanh; tổ chức uỷ nhiệm thu 3
4 THH04A Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức, cá nhân không phát sinh nghĩa vụ nộp thuế nhưng được hoàn thuế (trừ cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam); Các tổ chức không hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng phát sinh nghĩa vụ thuế 3
5 THH05A Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh 3
6 THH06A Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh đăng ký thông qua hồ sơ khai thuế, chưa có mã số thuế 3
7 THH07A Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế khác. - Đối với cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế trực tiếp tại cơ quan thuế 3
8 THH08A Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế khác. – Đối với cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế qua cơ quan chi trả thu nhập. 3
9 THH09A Đăng ký thuế lần đầu cho người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế thu nhập cá nhân – Cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế cho người phụ thuộc trực tiếp tại cơ quan thuế. 3
10 THH10A Đăng ký thuế lần đầu cho người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế thu nhập cá nhân – Cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế cho người phụ thuộc qua cơ quan chi trả thu nhập 3
11 THH11A Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế 2
12 THH12A (Đối với trường hợp không cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế) Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là tổ chức kinh tế, tổ chức khác (kể cả đơn vị trực thuộc), Hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh thay đổi các thông tin đăng ký thuế không làm thay đổi cơ quan thuế quản lý 2
13 THH12B (Đối với trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế) Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là tổ chức kinh tế, tổ chức khác (kể cả đơn vị trực thuộc), Hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh thay đổi các thông tin đăng ký thuế không làm thay đổi cơ quan thuế quản lý 3
14 THH13A (Đối với trường hợp không cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế) Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là cá nhân có phát sinh thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, trừ cá nhân kinh doanh - trường hợp cá nhân đăng ký thay đổi thông tin trực tiếp với cơ quan Thuế 2
15 THH13B (Đối với trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế) Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là cá nhân có phát sinh thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, trừ cá nhân kinh doanh - trường hợp cá nhân đăng ký thay đổi thông tin trực tiếp với cơ quan Thuế 3
16 THH14A (Đối với trường hợp không cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế) Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là cá nhân có phát sinh thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, trừ cá nhân kinh doanh - trường hợp cá nhân đăng ký thay đổi thông tin qua cơ quan chi trả thu nhập. 2
17 THH14B Đối với trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế) Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là cá nhân có phát sinh thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, trừ cá nhân kinh doanh - trường hợp cá nhân đăng ký thay đổi thông tin qua cơ quan chi trả thu nhập. 3
18 THH15A Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh thay đổi thông tin về địa chỉ trụ sở dẫn đến làm thay đổi cơ quan thuế quản lý – Cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đi 10
19 THH16A Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh thay đổi thông tin về địa chỉ trụ sở dẫn đến làm thay đổi cơ quan thuế quản lý – Cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến 2
20 THH17A Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với tổ chức kinh tế, tổ chức khác – Trừ đơn vị trực thuộc 3
21 THH18A Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với tổ chức kinh tế, tổ chức khác – Đối với đơn vị trực thuộc 3
22 THH19A Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh. 3
23 THH20A Hoàn thành nghĩa vụ trước khi giải thể đối với Doanh nghiệp 2
24 THH21A Khôi phục mã số thuế 3
25 THH22A Đăng ký thuế trong trường hợp tạm ngừng kinh doanh -1
26 THH23A Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại hoạt động của tổ chức kinh tế - Trường hợp chia tổ chức kinh tế đối với tổ chức kinh tế bị chia/ bị sáp nhập/bị hợp nhất 3
27 THH24A Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại hoạt động của tổ chức kinh tế - Trường hợp chia tổ chức kinh tế đối với tổ chức kinh tế mới được chia/được tách/hợp nhất 3
28 THH25A (Đối với trường hợp không phải cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế) Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại hoạt động của tổ chức kinh tế - Trường hợp tách tổ chức kinh tế đối với tổ chức kinh tế bị tách/nhận sáp nhập 2
29 THH25B (Đối với trường hợp phải cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế) Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại hoạt động của tổ chức kinh tế - Trường hợp tách tổ chức kinh tế đối với tổ chức kinh tế bị tách/nhận sáp nhập 3
30 THH26A Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (Chuyển đơn vị trực thuộc thành đơn vị độc lập hoặc ngược lại) – Đối với đơn vị trước chuyển đổi 3
31 THH27A Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (Chuyển đơn vị trực thuộc thành đơn vị độc lập hoặc ngược lại) – Đối với đơn vị sau chuyển đổi 3
32 THH28A Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (chuyển đơn vị độc lập thành đơn vị thực thuộc của một đơn vị chủ quản khác) – Đối với đơn vị trước chuyển đổi 3
33 THH29A Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (chuyển đơn vị độc lập thành đơn vị thực thuộc của một đơn vị chủ quản khác) – Đối với đơn vị sau chuyển đổi 3
34 THH30A Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (Chuyển đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản thành đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản khác) – Đối với đơn vị trước chuyển đổi. 3
35 THH31A Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (Chuyển đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản thành đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản khác) – Đối với đơn vị sau chuyển đổi. 3
36 THH32A Đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in 5
37 THH33A Báo cáo về việc nhận in hóa đơn/biên lai, cung cấp phần mềm tự in hóa đơn/biên lai; Báo cáo về việc truyền hoá đơn điện tử của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử -1
38 THH34A Mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in 1
39 THH35A Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn/mất, cháy, hỏng hóa đơn -1
40 THH36A Thông báo phát hành hóa đơn đặt in/hóa đơn tự in/hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền và hóa đơn điện tử -1
41 THH37A Thông báo về hóa đơn, Biên lai thu tiền phí, lệ phí không tiếp tục sử dụng/Thông báo kết quả hủy hóa đơn, Biên lai thu tiền phí, lệ phí -1
42 THH38A Thông báo về việc ủy nhiệm/chấm dứt ủy nhiệm lập hóa đơn, biên lai thu tiền phí, lệ phí -1
43 THH39A Cấp hóa đơn lẻ -1
44 THH40A Thông báo phát hành biên lai thu phí, lệ phí do cơ quan thu phí, lệ phí đặt in/tự in -1
45 THH41A Báo cáo tình hình sử dụng Biên lai thu tiền phí, lệ phí -1
46 THH42A Đăng ký số lượng, loại tem rượu dự kiến sử dụng trong năm/ Mua tem rượu -1
47 THH43A Báo cáo tình hình sử dụng tem rượu, quyết toán tem rượu và báo cáo mất tem rượu -1
48 THH44A Đăng ký huỷ và thông báo kết quả huỷ tem rượu -1
49 THH45A (Đối với hồ sơ thuộc diện hoàn trước, kiểm tra sau) Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết theo quy định của pháp luật về thuế GTGT, hoặc đối với trường hợp đang trong giai đoạn đầu tư chưa có thuế giá trị gia tăng đầu ra, hoặc bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư cùng với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh; trường hợp xuất khẩu 6
50 THH45B (Đối với hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau) Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết theo quy định của pháp luật về thuế GTGT, hoặc đối với trường hợp đang trong giai đoạn đầu tư chưa có thuế giá trị gia tăng đầu ra, hoặc bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư cùng với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh; trường hợp xuất khẩu 40
51 THH46A Hoàn thuế GTGT đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp 3
52 THH47A Hoàn thuế TNCN đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền quyết toán thuế (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau) 6
53 THH48A Hoàn thuế, phí nộp thừa đối với người nộp thuế sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động (trường hợp kiểm tra trước hoàn thuế sau) 40
54 THH49A (Đối với hồ sơ thuộc diện hoàn trước, kiểm tra sau)Hoàn các loại thuế, phí khác 6
55 THH49B (Đối với hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau) Hoàn các loại thuế, phí khác 40
56 THH50A Miễn thuế Thu nhập cá nhân đối với Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA 15
57 THH51A (Đối với hồ sơ thông thường) Giảm thuế thu nhập cá nhân đối với đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn; do bị tai nạn; mắc bệnh hiểm nghèo 30
58 THH52A Miễn, giảm thuế tài nguyên đối với tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên theo quy định tại Điều 9 Luật Thuế tài nguyên 30
59 THH53A Miễn hoặc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, tiền thuê đất, thuê mặt nước, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế sử dụng đất nông nghiệp cho người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ theo quy định của pháp luật không có khả năng nộp thuế 30
60 THH54A Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước 15
61 THH55A Miễn, giảm thu tiền sử dụng đất 15
62 THH56A Miễn, giảm thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán ngừng kinh doanh 6
63 THH57A Không tính tiền chậm nộp/Miễn tiền chậm nộp tiền thuế -1
64 THH58A (Nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định) Nộp dần tiền thuế nợ 3
65 THH58B (Trường hợp nộp dần) Nộp dần tiền thuế nợ 10
66 THH59A (Nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định) Gia hạn nộp thuế 3
67 THH59B (Trường hợp quyết định không gia hạn) Gia hạn nộp thuế 10
68 THH60A Gia hạn nộp hồ sơ khai thuế 3
69 THH61A Xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế 5
70 THH62A Khai bổ sung hồ sơ khai thuế -1
71 THH63A Thông báo phương pháp trích khấu hao tài sản cố định -1
72 THH64A Cấp giấy đề nghị xác nhận số thuế đã nộp ngân sách nhà nước 3
73 THH65A Đề nghị điều chỉnh sai sót liên quan đến khoản nộp ngân sách nhà nước -1
    Tài nguyên và Môi trường
1 TNH02A Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu 43
2 TNH03A Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu 20
3 TNH04A Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất 28
4 TNH05A Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào giấy chứng nhận đã cấp. 15
5 TNH06A Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý 10
6 TNH09A Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng 28
7 TNH10A Thủ tục đăng ký biến động trường hợp bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm 30
8 TNH11A Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 3
9 TNH13A Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận 15
10 TNH14A Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất 20
11 TNH17A Trình tự, thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu. 20
12 TNH18A Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa 15
13 TNH19A Cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng 7
14 TNH21A Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất 28
15 TNH22A Đính chính Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp 8
16 TNH23A Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân 9
17 TNH25A Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất 12
18 TNH28A Xác nhận bản đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường 5
19 TNH30A Thu hồi đất thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất 18
20 TNH31A Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người 18
21 TNH32A Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình vào doanh nghiệp tư nhân 15
22 TNH33A Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền 15
23 TNH34A Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do cơ quan Nhà nước, người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện 9
24 TNH35A Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất 1
25 TNH36A Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất 1
26 TNH37A Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai 1
27 TNH38A Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở; đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong týõng lai không phải là nhà ở 1
28 TNH39A Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai 1
29 TNH40A Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký 1
30 TNH41A Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp 1
31 TNH42A Xoá đăng ký thế chấp 1
32 TNH43A Sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký 1
33 TNH44A Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện 1
34 TNH45A Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên giấy chứng nhận. 3
35 TNH46A Hồ sơ chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở. 3
36 TNH47A Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản. 7
    Tư pháp
1 TPH04A Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 0.75
2 TPH05A Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 0.75
3 TPH07A Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc. 2.5
4 TPH08A Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận 0.75
5 TPH09A Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản. 1.75
6 TPH11A Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài 0.75
7 TPH14A Thủ tục đăng ký việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài 13
8 TPH15A Thủ tục đăng ký giám hộ cử có yếu tố nước ngoài 4.5
9 TPH16A Thủ tục đăng ký giám hộ đương nhiên có yếu tố nước ngoài 2.25
10 TPH17A Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài 1.75
11 TPH18A Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài 4.5
12 TPH19A Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài 4.5
13 TPH20A Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài 4.5
14 TPH22A Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài 0.75
15 TPH23A Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc khai tử đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài 0.75
16 TPH24A Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài 4.5
17 TPH25A Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài 0.75
18 TPH26A Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài 0.75
19 TPH27A Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài 0.75
20 TPH28A Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ giấy tờ cá nhân 4.5
21 TPH29A Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là Cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp 0.75
22 TPH30A Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là Cộng tác viên dịch thuật 0.75
23 TPH31A Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản 1.75
24 TPH32A Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản 1.75
25 TPH33A Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 0.75
26 TPH34A Thủ tục chứng thực việc sửa lỗi sai sót trong Hợp đồng giao dịch 0.75
27 TPH35A Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính Hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực. 0.75
28 TPH36A Thủ tục công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp huyện 4.5
29 TPH37A Thủ tục miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật cấp huyện 4.5
30 TPH38A Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường. 4.5
31 TPH39A Thủ tục cấp và chi trả tiền bồi thường. 9
32 TPH40A Thủ tục trả lại tài sản 4.5
33 TPH41A Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài 4.5
34 TPH42A Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc. 0.75
35 TPH43A Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài 0.75
36 TPH44A Thủ tục Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 13
    Văn hóa
1 VHH02A Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” 9
2 VHH03A Công nhận “Bản văn hóa” và tương đương 4.5
3 VHH04A Công nhận ” Tổ dân phố văn hóa” và tương đương 4.5
4 VHH05A Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” 4.5
5 VHH06A Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” 4.5
6 VHH07A Công nhận lần đầu “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” 4.5
7 VHH08A Công nhận lại “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” 4.5
8 VHH09A Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản. 2.5
9 VHH10A Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình 27
10 VHH11A Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình 13
11 VHH12A Đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình 18
12 VHH13A Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình 27
13 VHH14A Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình 13
14 VHH15A Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình 18
15 VHH16A Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 10
16 VHH17A Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 5
17 VHH18A Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 5
18 VHH19A Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 5
19 VHH20A Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy 5
20 VHH21A Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy 5
    Kinh tế hạ tầng
1 XDH01A Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị 15
2 XDH01B Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình theo tuyến trong đô thị 15
3 XDH01C Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến trong đô thị 15
4 XDH01D Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình quảng cáo 15
5 XDH01E Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình theo tuyến, công trình tín ngưỡng 15
6 XDH01F Cấp giấy phép xây dựng (Trường hợp theo giai đoạn: Đối với công trình theo tuyến trong đô thị) 15
7 XDH01G Cấp giấy phép xây dựng Đối với công trình theo dự án 15
8 XDH02A Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình xây dựng 15
9 XDH02B Gia hạn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị 15
10 XDH03A Điều chỉnh giấy phép xây dựng đối công trình xây dựng 15
11 XDH03B Điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị 15
12 XDH04A Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn(tạm) đối với công trình xây dựng 30
13 XDH04B Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn(tạm) đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị 15
14 XDH05A Cấp phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình xây dựng 15
15 XDH05B Cấp phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị 15
16 XDH06A Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp do dời công trình 15
17 XDH07A Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình xây dựng 15
18 XDH07B Cấp lại giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị 15
19 XDH08A Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh (Nhóm C) 20
20 XDH08B Thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh (Nhóm C) 15
21 XDH09A Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật 20
22 XDH10A (Đối với công trình cấp III) Thủ tục Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng (trường hợp thiết kế ba bước) và thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng (trường hợp thiết kế ba bước) đối với dự án nhóm C sử dụng nguồn ngân sách nhà nước do UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư của công trình đến cấp III theo phân cấp 30
23 XDH10B (Đối với các công trình còn lại) Thủ tục Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng (trường hợp thiết kế ba bước) và thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng (trường hợp thiết kế ba bước) đối với dự án nhóm C sử dụng nguồn ngân sách nhà nước do UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư của công trình đến cấp III theo phân cấp 20
24 XDH11A Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh QHCT 20
25 XDH11B Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu đặc thù, điểm dân cư nông thôn 15
26 XDH12A Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện 25
27 XDH13A Cấp phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện quản lý 20
28 XDH14A Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng 7
    Y tế
1 YTH01A Cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm đối với tổ chức 7
2 YTH02A Cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm đối với cá nhân 7
3 YTH03A Cấp mới Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 14
4 YTH04A Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 14
5 YTH05A Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 5
Thủ tục Liên thông Xã/Phường -> Huyện/Thành phố
    Lao động - thương binh và Xã hội
1 LDX01Z (TH thiếu nguồn lực)Thủ tục trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở -1
    Tư pháp
1 TPX40Z Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải 11
Thủ tục Cấp Xã/Phường
    Giáo dục và Đào tạo
1 GDX01Z Thủ tục thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục 25
2 GDX02Z Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục 15
3 GDX03Z Thủ tục giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục 25
4 GDX04Z Đăng ký hoạt động nhóm trẻ đối với những nơi mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non chưa đáp ứng đủ nhu cầu đưa trẻ tới trường, lớp 25
    Lao động - thương binh và Xã hội
1 LDX01A Thủ tục trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở 2
2 LDX02A Xác định hoặc xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật 35
3 LDX03A Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 10
4 LDX04A Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật 10
5 LDX05A Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở 10
6 LDX06A Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng 10
7 LDX07A Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2014 - 2015 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế 10
8 LDX08A Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ 1
9 LDX09A Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi 1
    Nội Vụ
1 NVX01A Tiếp nhận thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng 3
2 NVX02A Tiếp nhận thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng 10
3 NVX03A Chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo 15
4 NVX04A Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở 15
5 NVX05A Tiếp nhận đăng ký người vào tu -1
6 NVX06A Thủ tục tiếp nhận thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng 3
7 NVX07A Thủ tục Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã 3
8 NVX08A Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị 10
9 NVX09A Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBNB cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề 10
10 NVX10A Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất 10
11 NVX11A Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa 10
12 NVX12A Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến 10
    Tài nguyên và Môi trường
1 TNX01A Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai 40
    Tư pháp
1 TPX01A Đăng ký khai sinh 1
2 TPX02A Đăng ký khai tử 1
3 TPX02B (cần xác minh) Đăng ký khai tử 3
4 TPX03A Đăng ký kết hôn 1
5 TPX03B Đăng ký kết hôn (cần xác minh) 5
6 TPX04A Đăng ký nhận cha, mẹ, con 3
7 TPX04B Đăng ký nhận cha, mẹ, con (cần xác mminh) 5
8 TPX05A Đăng ký giám hộ cử 1
9 TPX06A Đăng ký giám hộ đương nhiên 3
10 TPX07A Đăng ký chấm dứt giám hộ 2
11 TPX08A Đăng ký lại khai sinh 5
12 TPX08B Đăng ký lại khai sinh (cần xác minh) 8
13 TPX09A Đăng ký lại khai tử 5
14 TPX09B Đăng ký lại khai tử (cần xác minh) 10
15 TPX10A Đăng ký lại kết hôn 5
16 TPX10B Đăng ký lại kết hôn(cần xác minh) 8
17 TPX11A Đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 3
18 TPX11B Đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch (cần xác minh) 6
19 TPX12A Đăng ký khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi 1
20 TPX13A Đăng ký khai sinh cho trẻ chưa xác định được cha, mẹ 1
21 TPX14A Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ 1
22 TPX15A Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 3
23 TPX15B Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 6
24 TPX16A Đăng ký khai sinh lưu động 5
25 TPX17A Đăng ký khai tử lưu động 5
26 TPX18A Đăng ký kết hôn lưu động 5
27 TPX19A Thủ tục liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 20
28 TPX19B (Chưa đầy đủ) Thủ tục liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 22
29 TPX19C Thủ tục liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (cách xa trụ sở 50km) 25
30 TPX20A Thủ tục liên thông đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 15
31 TPX20B (chưa đầy đủ) Thủ tục liên thông đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 17
32 TPX20C (cách trụ sở 50km) Thủ tục liên thông đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 20
33 TPX21A Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở. 2
34 TPX22A Thủ tục chứng thực di chúc 2
35 TPX23A Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 2
36 TPX24A Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 2
37 TPX25A Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 2
38 TPX26A Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc 1
39 TPX27A Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1
40 TPX27B (Trường hợp nhiều giấ tờ) Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 3
41 TPX28A Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng trong trường hợp chứng thực điểm chỉ khi người yêu cầu chứng thực chữ ký không ký được và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, điểm chỉ được) 1
42 TPX29A Thủ tục Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 1
43 TPX30A Thủ tục Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực 1
44 TPX31A Thủ tục Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực 1
45 TPX32A Thủ tục Đăng ký nuôi con nuôi trong nước 30
46 TPX33A Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước 5
47 TPX34A Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật cấp xã 5
48 TPX35A Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật cấp xã -1
49 TPX36A Thủ tục bầu hòa giải viên cấp xã 5
50 TPX37A Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải cấp xã 5
51 TPX38A Thủ tục thôi làm hòa giải viên cấp xã 5
52 TPX39A Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên cấp xã 8
53 TPX41A Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường 5
54 TPX42A (Cấp kinh phí bồi thường) Thủ tục cấp và chi trả tiền bồi thường 10
55 TPX42B (Chi trả kinh phí) Thủ tục cấp và chi trả tiền bồi thường 15
56 TPX43A Thủ tục trả lại tài sản 5
57 TPX44A Cấp bản sao trích lục hộ tịch 1
    
1 TTX01A Thủ tục tiếp công dân 10
2 TTX02A Thủ tục xử lý đơn 10
3 TTX03A Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu. 45
    Văn hóa
1 VHX01A Thủ tục công nhận “Gia đình văn hóa” 5
2 VHX02A Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản 3
3 VHX03A Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở 7
    Kinh tế hạ tầng
1 KTX01A Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại 7
2 KTX02A Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại 10
3 KTX03A Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại. 10
(Chú ý: Di chuột vào mã thủ tục để xem tên thủ tục)