Danh mục thủ tục hành chính
STT Mã thủ tục Tên thủ tục Số ngày giải quyết
Thủ tục Cấp Tỉnh
    Công thương
1 CTH01A Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 10
2 CTH02A Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 7
3 CTH03A Cấp lại giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá 7
4 CTH05A Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu 10
5 CTH06A Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu 7
6 CTH07A Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu 7
7 CTH08A Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 10
8 CTH09A Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 7
9 CTH10A Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 7
10 CTH11A Cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện 24
    Giáo dục và Đào tạo
1 GDH01A Thành lập nhà trường, nhà trẻ 12
2 GDH02A Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ 13
3 GDH03A Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ 3
4 GDH04A Giải thể hoạt động nhà trường, nhà trẻ 30
5 GDH05A Thành lập, cho phép thành lập Trường Tiểu học 30
6 GDH06A Cho phép hoạt động giáo dục Trường Tiểu học 8
7 GDH07A Sáp nhập, chia tách trường Tiểu học 35
8 GDH08A Giải thể Trường Tiểu học 35
9 GDH09A Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn 35
10 GDH10A Giải thể Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn 13
11 GDH11A Thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục Tiểu học 8
12 GDH12A Thành lập, cho phép thành lập Trường Trung học cơ sở 18
13 GDH13A Cho phép hoạt động giáo dục trường trung học cơ sở 18
14 GDH14A Sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở 18
15 GDH15A Giải thể trường trung học cơ sở 18
16 GDH16A Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 1
17 GDH17A Thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục 30
18 GDH18A Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ tư thục 30
19 GDH19A Sáp nhập, chia, tách nhà trường nhà, trẻ tư thục 8
20 GDH20A Giải thể nhà trường, nhà trẻ tư thục 1
21 GDH21A Tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sở 1
22 GDH22A Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCS 30
23 GDH23A Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xoá mù chữ (PCGD, XMC) 35
24 GDH24A Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu 13
25 GDH25A Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã 7
26 GDH26A Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi đối với đơn vị cấp cơ sở 60
27 GDH27A Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học cơ sở 15
28 GDH28A Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi năm tuổi 65
29 GDH29A Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc 15
30 GDH30A Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ 3
    Giao thông vận tải
1 GTH01A Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do UBND huyện quản lý 7
2 GTH03A Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do UBND huyện quản lý 7
3 GTH05A Chấp thuận xây dựng công trình trên đường bộ đang khai thác do UBND huyện quản lý 7
4 GTH07A Cấp phép thi công công trình trên đường bộ đang khai thác do UBND huyện quản lý 7
5 GTH08A Chấp thuận thiết kế đấu nối đường bộ do UBND huyện cấp phép thi công đấu nối với đường bộ do UBND huyện quản lý 7
6 GTH09A Cấp phép thi công đấu nối đường bộ do Ủy ban nhân dân huyện quản lý 7
7 GTH10A Đăng ký lần đầu đối với phương tiện thủy nội địa chưa khai thác trên đường thủy nội địa 3
8 GTH11A Đăng ký lần đầu đối với phương tiện thủy nội địa đang khai thác trên đường thủy nội địa 3
9 GTH12A Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay tên, tính năng kĩ thuật 3
10 GTH13A Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa
11 GTH14A Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện 3
12 GTH15A Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện 3
13 GTH16A Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trj sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác 3
14 GTH17A Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa 3
15 GTH18A Xóa giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa 3
    Tài chính Kế hoạch
1 KHH15A Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh 3
2 KHH16A Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 3
3 KHH17A Thủ tục chấm dứt hoạt động đăng ký kinh doanh 3
4 KHH18A Thủ tục đăng ký cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 3
5 KHH20A Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã 5
6 KHH22A Giải thể tự nguyện hợp tác xã 5
7 KHH24A Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 5
8 KHH25A Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã (thay đổi nội dung điều lệ, số lượng thành viên, thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên) 5
9 KHH26A Thủ tục đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh ( Trường hợp lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố khác với nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính) 5
10 KHH29A Đăng ký hợp tác xã đối với hợp tác xã được thành lập trên cơ sở chia. tách, hợp nhất, sáp nhập 5
11 KHH32A Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã 5
12 KHH33A Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh cả hợp tác xã 5
13 KHH34A Đăng ký hợp tác xã 5
14 KHH37A Thủ tục Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã. 5
    Lao động - thương binh và Xã hội
1 LDH01A Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội 10
2 LDH02A Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng 10
3 LDH03A Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội 10
4 LDH04A Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội 10
5 LDH05A Thực hiện điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội ( bao gồm cả người khuyết tật; người khuyết tật mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi) 10
6 LDH06A Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 3
7 LDH07A Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 3
8 LDH08A Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật đặc biệt nặng) 10
9 LDH09A Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng 3
10 LDH10A Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng 10
11 LDH11A Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện 10
12 LDH12A Cấp lại; điều chỉnh giấy phép chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện 10
13 LDH13A Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 15
14 LDH14A Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện 15
15 LDH15A Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện 12
16 LDH16A Thay đổi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện 7
17 LDH17A Thành lập Trung tâm công tác xã hội công lập 20
18 LDH18A Giải thể Trung tâm công tác xã hội công lập 40
19 LDH19A Thay đổi tên gọi, trụ sở làm việc của Trung tâm công tác xã hội công lập 6
20 LDH20A Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xa, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em 5
21 LDH21A Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần 23
22 LDH22A Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần 10
23 LDH23A Thủ tục giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 18
24 LDH24A Thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến 18
25 LDH25A Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 43
26 LDH26A Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 43
27 LDH27A Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày 28
28 LDH28A Thủ tục giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế 23
29 LDH29A Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng 23
30 LDH30A Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ 28
31 LDH31A Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng 18
32 LDH32A Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết 23
33 LDH33A Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân 10
34 LDH34A Thủ tục xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ -1
35 LDH35A Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ -1
36 LDH36A Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 20
37 LDH37A Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 20
38 LDH38A Thủ tục lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình 28
39 LDH39A Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ 13
40 LDH40A Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp 15
41 LDH41A Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền 5
    Nông nghiệp và phát triển nông thôn
1 NNH01A Bố trí ổn định dân cư trong huyện 30
2 NNH02A Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện trong tỉnh 24
3 NNH03A Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại 10
4 NNH04A Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại 10
5 NNH05A Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại 5
6 NNH06A Thẩm định, phê duyệt dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị theo quy hoạch 14
7 NNH07A Thẩm định, phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn huyện 13
8 NNH08A Đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới 5
9 NNH09A Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân 20
10 NNH09B Giao rừng cho cộng đồng 26
11 NNH09C Thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân 21
12 NNH11A Cấp phép khai thác, tận dụng, tận thu lâm sản ngoài gỗ không thuộc loài nguy cấp quý, hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật đối với rừng phòng hộ cho chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân 10
13 NNH12A Cấp phép khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng trong rừng phòng hộ đối với chủ rừng là hộ gia đình 10
14 NNH13A Cho phép trồng cao su trên đất rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại với chủ đầu tư là hộ gia đình, cá nhân cộng đồng dân cư thôn 10
15 NNH14A Cấp phép khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu thiết yếu hàng năm đối với chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư 10
16 NNH16A Thu hồi rừng của hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng năm nay chuyển đi nơi khác, đề nghị giảm diện tích rừng hoặc không có nhu cầu sử dụng rừng; chủ rừng tự nguyện trả lại rừng thẩm quyền UBND cấp huyện 10
17 NNH17A Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác tận dụng gỗ trên diện tích đất rừng tự nhiên chuyển sang trồng cao su của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn 10
    Nội Vụ
1 NVH01A Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập 15
2 NVH02A Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập 15
3 NVH03A Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập 15
4 NVH04A Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập Hội 30
5 NVH05A Thủ tục thành lập Hội 30
6 NVH06A Thủ tục phê duyệt điều lệ Hội 30
7 NVH07A Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất Hội 30
8 NVH08A Thủ tục đổi tên Hội 30
9 NVH09A Thủ tục Hội tự giải thể 30
10 NVH10A Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường 25
11 NVH11A Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ 40
12 NVH12A Thủ tục công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ 30
13 NVH13A Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý Quỹ 15
14 NVH14A Thủ tục thay đổi Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ 30
15 NVH15A Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ Quỹ 15
16 NVH16A Thủ tục cho phép Quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động 15
17 NVH17A Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách Quỹ 30
18 NVH18A Thủ tục đổi tên Quỹ 15
19 NVH19A Thủ tục Quỹ tự giải thể 15
20 NVH20A Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III 15
21 NVH21A Thủ tục thi tuyển viên chức 180
22 NVH22A Thủ tục xét tuyển viên chức 180
23 NVH23A Thủ tục xét đặc cách viên chức 180
24 NVH24A Thủ tục Tuyển dụng công chức cấp xã 180
25 NVH25A Thủ tục Cấp đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 15
26 NVH26A Thủ tục Cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, thành phố thuộc tỉnh 15
27 NVH27A Thủ tục Tiếp nhận thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành 15
28 NVH28A Thủ tục Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành 15
29 NVH29A Thủ tục Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hằng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện, thành phố thuộc tỉnh 15
30 NVH30A Thủ tục Chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở 15
31 NVH31A Thủ tục Chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 10
32 NVH32A Thủ tục Chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo 10
33 NVH33A Thủ tục Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện 5
34 NVH34A Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị 10
35 NVH35A Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến 10
36 NVH36A Thủ tục tặng Danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa 10
37 NVH37A Thủ tục tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở 10
38 NVH38A Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến 10
39 NVH39A Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề 10
40 NVH40A Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất 10
41 NVH41A Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại 10
    Tài nguyên và Môi trường
1 THN44A Hồ sơ chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở 1
2 TNH02A Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu 43
3 TNH03A Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu 20
4 TNH04A Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất 28
5 TNH05A Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào giấy chứng nhận đã cấp. 15
6 TNH06A Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý 10
7 TNH09A Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng 28
8 TNH10A Thủ tục đăng ký biến động trường hợp bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm 30
9 TNH11A Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 3
10 TNH13A Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận 15
11 TNH14A Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất 20
12 TNH17A Trình tự, thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu. 20
13 TNH18A Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa 15
14 TNH19A Cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng 7
15 TNH21A Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất 28
16 TNH22A Đính chính Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp 8
17 TNH23A Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân 9
18 TNH25A Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất 12
19 TNH28A Xác nhận bản đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường 5
20 TNH30A Thu hồi đất thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất 18
21 TNH31A Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người 18
22 TNH32A Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình vào doanh nghiệp tư nhân 15
23 TNH33A Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền 15
24 TNH34A Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do cơ quan Nhà nước, người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện 9
25 TNH35A Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất 1
26 TNH36A Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất 1
27 TNH37A Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai 1
28 TNH38A Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở; đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong týõng lai không phải là nhà ở 1
29 TNH39A Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai 1
30 TNH40A Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký 1
31 TNH41A Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp 1
32 TNH42A Xoá đăng ký thế chấp 1
33 TNH43A Sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký 1
34 TNH44A Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện 1
35 TNH45A Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên giấy chứng nhận.
36 TNH46A Hồ sơ chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở.
37 TNH47A Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản. 7
    Tư pháp
1 TPH04A Chứng thực bản sao từ bản chính 1
2 TPH05A Chứng thực chữ ký 1
3 TPH07A Thủ tục đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch 5
4 TPH08A Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận 2
5 TPH09A Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản 2
6 TPH11A Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài 2
7 TPH14A Thủ tục Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài 15
8 TPH15A Thủ tục đăng ký giám hộ cử có yếu tố nước ngoài 5
9 TPH16A Thủ tục Đăng ký giám hộ đương nhiên có yếu tố nước ngoài 3
10 TPH17A Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài 2
11 TPH18A Thủ tục Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài 5
12 TPH19A Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài 5
13 TPH20A Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài 5
14 TPH22A Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài 1
15 TPH23A Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc khai tử đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài 1
16 TPH24A Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài 5
17 TPH25A Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài 1
18 TPH26A Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài 1
19 TPH27A Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài 1
20 TPH28A Thủ tục Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 1
21 TPH29A Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp 1
22 TPH30A Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật 1
23 TPH31A Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản 2
24 TPH32A Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản 2
25 TPH33A Thủ tục Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 1
26 TPH34A Thủ tục Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực 1
27 TPH35A Thủ tục Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực 1
28 TPH36A Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật cấp huyện 5
29 TPH37A Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp huyện 5
30 TPH38A Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường 5
31 TPH39A Thủ tục cấp và chi trả tiền bồi thường với TH cấp chi phí bồi thường 10
32 TPH40A Thủ tục trả lại tài sản 5
33 TPH41A Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài 1
34 TPH42A Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.. 1
35 TPH43A Thủ tục Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài 1
36 TPH44A Thủ tục Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 15
    Văn hóa
1 VHH02A Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” 9
2 VHH03A Cấp Giấy công nhận “Bản văn hóa” 4.5
3 VHH04A Cấp Giấy công nhận “Khối phố văn hóa” 4.5
4 VHH05A Cấp Giấy công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” 4.5
5 VHH06A Cấp Giấy công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” 4.5
6 VHH07A Cấp Giấy công nhận “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” 4.5
7 VHH08A Cấp Giấy công nhận lại “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” 4.5
8 VHH09A Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản. 2.5
9 VHH10A Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình 27
10 VHH11A Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình 13
11 VHH12A Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình 18
12 VHH13A Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình 27
13 VHH14A Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình 13
14 VHH15A Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình 18
15 VHH16A Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 10
16 VHH17A Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 5
17 VHH18A Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 5
18 VHH19A Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 5
19 VHH20A Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy 5
20 VHH21A Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy 5
21 VHH22A Xác nhận hồ sơ xin phép hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch (phòng hát karaoke, vũ trường, đại lý internet, bán lẻ băng đĩa nhạc, các loại hình dịch vụ TDTT.......) do cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh cấp huyện cấp 5
    Kinh tế hạ tầng
1 XDH01A Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị 15
2 XDH01B Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình theo tuyến trong đô thị 15
3 XDH01C Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến trong đô thị 15
4 XDH01D Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình quảng cáo 15
5 XDH01E Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình theo tuyến, công trình tín ngưỡng 15
6 XDH01F Cấp giấy phép xây dựng (Trường hợp theo giai đoạn: Đối với công trình theo tuyến trong đô thị) 15
7 XDH01G Cấp giấy phép xây dựng Đối với công trình theo dự án 15
8 XDH02A Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình xây dựng 15
9 XDH02B Gia hạn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị 15
10 XDH03A Điều chỉnh giấy phép xây dựng đối công trình xây dựng 15
11 XDH03B Điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị 15
12 XDH04A Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn(tạm) đối với công trình xây dựng 30
13 XDH04B Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn(tạm) đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị 15
14 XDH05A Cấp phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình xây dựng 15
15 XDH05B Cấp phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị 15
16 XDH06A Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp do dời công trình 15
17 XDH07A Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình xây dựng 15
18 XDH07B Cấp lại giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị 15
19 XDH08A Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh (Nhóm C) 20
20 XDH08B Thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh (Nhóm C) 15
21 XDH09A Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật 20
22 XDH10A (Đối với công trình cấp III) Thủ tục Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng (trường hợp thiết kế ba bước) và thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng (trường hợp thiết kế ba bước) đối với dự án nhóm C sử dụng nguồn ngân sách nhà nước do UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư của công trình đến cấp III theo phân cấp 30
23 XDH10B (Đối với các công trình còn lại) Thủ tục Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng (trường hợp thiết kế ba bước) và thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng (trường hợp thiết kế ba bước) đối với dự án nhóm C sử dụng nguồn ngân sách nhà nước do UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư của công trình đến cấp III theo phân cấp 20
24 XDH11A Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh QHCT 20
25 XDH11B Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu đặc thù, điểm dân cư nông thôn 15
26 XDH12A Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện 25
27 XDH13A Cấp phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện quản lý 20
28 XDH14A Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng 7
(Chú ý: Di chuột vào mã thủ tục để xem tên thủ tục)