Danh mục tài liệu ôn tập các môn Nghiệp vụ chuyên ngành theo khối, ngành

Đăng ngày: 22/07/2016 09:36:03

 DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP CÁC MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH THEO KHỐI, NGÀNH.

I. Kế hoạch và Đầu tư – Mã chuyên ngành CV01
1 Luật Đầu tư năm 2014. Tải về
2 Luật Doanh nghiệp năm 2014. Tải về
3 Luật Đấu thầu năm 2013. Tải về
4 Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công. Tải về
5 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 186/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng. Tải về
6 Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Tải về
7 Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về Giám sát và đánh giá đầu tư. Tải về
8 Thông tư Liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và phòng Kế hoạch – Tài chính thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Tải về
II. Trung cấp văn thư – Mã chuyên ngành CS02
1 Luật Lưu trữ năm 2011. Tải về
2 – Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ  về công tác văn thư.

– Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ  về công tác văn thư.

Tải về

 

Tải về

3 Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước. Tải về
4 Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 của Chính phủ về Quản lý và sử dụng con dấu. Tải về
5 Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan. Tải về
6 Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 của Bộ Nội vụ Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức. Tải về
7 Thông tư số 13/2011/TT-BNV ngày 24/10/2011 của Bộ Nội vụ Quy định thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tải về
8 Quyết định số 181/QĐ-TTg ngày 15/10/2004 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục bí mật Nhà nước độ tuyệt mật và tối mật của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và các cơ quan, tổ chức liên quan thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tải về
III. Kế toán viên – Mã chuyên ngành KT03
1 Luật Kế toán năm 2003. Tải về
2 Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008. Tải về
3 Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán trong lĩnh vực kế toán Nhà nước. Tải về
4 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Tải về
5 Nghị định số 105/2013/NĐ-CP ngày 16/9/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập. Tải về
6 Thông tư số 164/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 của Bộ Tài chính Quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống kho bạc Nhà nước. Tải về
7 Thông tư số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính – Bộ Nội vụ Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước. Tải về
8 Thông tư số 09/2010/TT-BNV ngày 11/9/2010 của Bộ Nội vụ Ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ. Tải về
IV. Khoa học và Công nghệ – Mã chuyên ngành CV04
1 Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013. Tải về
2 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2006. Tải về
3 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005. Tải về
4 Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhận quốc tế. Tải về
5 Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18/02/2014 của Chính phủ về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ. Tải về
6 Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường. Tải về
7 Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ Quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ Tải về
8 Thông tư Liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ – Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện. Tải về
V. Phát triển nông thôn – Mã chuyên ngành CV05
1 Luật Hợp tác xã năm 2012. Tải về
2 Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tải về
3 Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại. Tải về
4 Thông tư số 15/2014/TT-BNNPTNT ngày 29/4/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn. Tải về
5 Quyết định số 800/2010/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Tải về
6 Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới. Tải về
7 Thông tư số 55/2014/TT-BNNPTNT ngày 31/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn triển khai một số hoạt động bảo vệ môi trường trong Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Tải về
8 Thông tư số 40/2014/TT-BNNPTNT ngày 13/11/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố xã, huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới. Tải về
VI. Kiểm lâm – Mã chuyên ngành KL 06
1 Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004. Tải về
2 Nghị định số 119/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm. Tải về
3 Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính Phủ về tổ chức quản lý hệ thống rừng đặc dụng. Tải về
4 – Nghị định 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ và quản lý lâm sản.

– Nghị định 40/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

Tải về

 

Tải về

5 Nghị định số 09/2006/NĐ-CP ngày 16/01/2006 của Chính phủ Quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng. Tải về
6 Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm. Tải về
7 Thông tư số 07/2015/TT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Nội vụ Quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tải về
8 Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tải về
VII. Giao thông và Vận tải – Mã chuyên ngành CV 07
1 Luật Giao thông đường bộ năm 2008. Tải về
2 Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô. Tải về
3 – Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

– Nghị định số 107/2014/NĐ-CP ngày 17/11/2014 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Tải về

 

 

Tải về

4 Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Tải về
5 – Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

– Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Tải về

 

 

Tải về

6 Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT ngày 15/4/2015 của Bộ Giao thông và Vận tải Quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô. Tải về
7 Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT ngày 07/9/2015 của Bộ Giao thông và Vận tải Quy định về trọng tải, khổ giới hạn đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông. Tải về
8 Thông tư Liên tịch số 42/2015/TTLT-BGTVT-BNV ngày 14/8/2015 của Bộ Giao thông và Vận tải – Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Tải về
VIII. Công thương – Mã chuyên ngành CV08
1 Luật Thương mại năm 2005. Tải về
2 Luật Cạnh tranh năm 2004. Tải về
3 Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2010. Tải về
4 – Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ Quy định về vật liệu nổ công nghiệp.

– Nghị định số 54/2012/NĐ-CP ngày 22/6/2012 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ Quy định về vật liệu nổ công nghiệp.

Tải về

 

Tải về

5 Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ. Tải về
6 Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực. Tải về
7 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử. Tải về
8 Thông tư Liên tịch số 22/2015/TTLT-BCT-BNV ngày 30/6/2015 của Bộ Công thương – Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện. Tải về
IX. Quản lý thị trường – Mã chuyên ngành TT09
1 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010. Tải về
2 Luật An toàn thực phẩm năm 2010. Tải về
3 – Nghị định số 10/CP ngày 23/01/1995 của Chính phủ về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Quản lý thị trường.

– Nghị định số 27/2008/NĐ-CP ngày 13/3/2008 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/CP ngày 23/01/1995 của Chính phủ về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Quản lý thị trường.

Tải về

 

Tải về

4 Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất kinh doanh rượu. Tải về
5 Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa. Tải về
6 Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện. Tải về
7 Thông tư 09/2013/TT-BCT ngày 02/5/2013 của Bộ Công thương Quy định về hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của Quản lý thị trường. Tải về
8 Thông tư 13/2014/TT-BCT ngày 14/5/2014 của Bộ Công thương Quy định về hoạt động công vụ của công chức Quản lý thị trường. Tải về
X. Tư pháp – Mã chuyên ngành CV10
1 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012. Tải về
2 Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013. Tải về
3 Luật Hộ tịch năm 2014. Tải về
4 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính. Tải về
5 Nghị định số 20/2016/NĐ-CP ngày 30/3/2016 của Chính phủ Quy định cơ sở dữ liệu Quốc gia về xử lý phạm hành chính. Tải về
6 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Tải về
7 Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch. Tải về
8 Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP- BNV ngày 22/12/2014 của Bộ Tư pháp – Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Phòng Tư pháp thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Tải về
XI. Dân số – Kế hoạch hóa gia đình – Mã chuyên ngành CV11
1 – Pháp lệnh số 06/2003/PL-UBTVQH11 ngày 09/01/2003 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dân số.

– Pháp lệnh số 08/2008/PL-UBTVQH12 ngày 27/12/2008 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 12 Sửa đổi điều 10 của Pháp lệnh về dân số.

Tải về

 

Tải về

2 Nghị định số 114/2006/NĐ-CP ngày 03/10/2006 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về dân số và trẻ em. Tải về
3 Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số. Tải về
4 Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 23/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2025. Tải về
5 Chỉ thị số 23/2008/CT-TTg ngày 04/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình. Tải về
6 Thông tư số 05/2008/TT-BYT ngày 14/5/2008 của Bộ Y tế  Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy Dân số – Kế hoạch hóa gia đình ở địa phương. Tải về
7 Thông tư Liên tịch số 20/2013/TTLT-BTC-BYT ngày 20/3/2013 của Bộ Tài chính – Bộ Y tế Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2012-2015. Tải về
8 Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT- BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Y tế – Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Phòng Y tế thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Tải về
XII. Thông tin và Truyền thông – Mã chuyên ngành CV12
1 Luật Bưu chính năm 2010. Tải về
2 Luật Viễn thông năm 2009. Tải về
3 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Tải về
4 Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện. Tải về
5 Thông tư số 02/2007/TT-BTTTT ngày 13/12/2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn thực hiện quy định về quản lý giá cước dịch vụ bưu chính, viễn thông. Tải về
6 Thông tư Liên tịch số 06/2008/TLTT-BTTTT-BCA ngày 28/11/2008 của Bộ Thông tin và Truyền – Bộ Công an về đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin. Tải về
7 Thông tư số 17/2015/TT-BTTTT ngày 30/6/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí”. Tải về
8 Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BTTTT- BNV ngày 10/3/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông – Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Tải về
XIII. Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân – Mã chuyên ngành CV13
1 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Tải về
2 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Tải về
3 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015. Tải về
4 Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Tải về
5 Nghị định số 48/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 của Chính phủ quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tải về
6 – Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

– Thông tư Liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06/5/2005 của Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ Hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.

Tải về

 

Tải về

XIV. Tài chính – Mã chuyên ngành CV14
1 Luật Ngân sách nhà nước năm 2002. Tải về
2 – Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/205 của Chính phủ Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.

– Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 7/10/2013 của Chính phủ Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/205 của Chính phủ Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.

Tải về

 

 

Tải về

3 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Tải về
4 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Tải về
5 Thông tư số 18/2016/TT-BTC ngày 21/01/2016 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa. Tải về
6 Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính Quy định về quản lý, thanh toán đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Tải về
7 Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước. Tải về
8 Thông tư liên tịch số 220/2015/TTLT-BTC-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính – Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Phòng Tài chính-Kế hoạch thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Tải về
XV. Lao động, Thương binh và Xã hội – Mã chuyên ngành CV15
1 Bộ Luật Lao động năm 2012. Tải về
2 Luật Việc làm năm 2013. Tải về
3 Pháp Lệnh số 04/2012/PL-UBTVQH13 về sử đổi bổ sung một số điều điều của Pháp Lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Tải về
4 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Tải về
5 Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp. Tải về
6 Thông tư số 36/2015/TT-BLĐTBXH ngày 28/9/2015 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Hướng dẫn hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ. Tải về
7 Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18/02/2016 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tải về
8 Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 02/10/2015 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội – Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Tải về
XVI. Tài nguyên và Môi trường – Mã chuyên ngành CV16
1 Luật Đất đai năm 2013. Tải về
2 Luật Tài nguyên nước năm 2012. Tải về
3 Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản. Tải về
4 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về giá đất. Tải về
5 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Tải về
6 Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản. Tải về
7 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ địa chính. Tải về
8 Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28/8/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường – Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Tải về
XVII. Dân tộc – Mã chuyên ngành CV 17
1 Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về Công tác dân tộc. Tải về
2 Quyết định số 449/QĐ-TTg ngày 12/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020. Tải về
3 – Thông tư Liên tịch số 02/2012/TTLT-UBDT-BTTTT-BVHTTDL ngày 13/12/2012 của Ủy ban Dân tộc – Bộ Thông tin và Truyền thông – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2472/QĐ-TTg và Quyết định số 1977/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

– Thông tư Liên tịch số 03/2014/TTLT-UBDT-BTTTT-BVHTTDL ngày 15/10/2014 của Ủy ban Dân tộc – Bộ Thông tin và Truyền thông – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-UBDT-BTTTT-BVHTTDL ngày 13/12/2012 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc – Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông – Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2472/QĐ-TTgvà Quyết định số 1977/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tải về

 

 

 

 

Tải về

4 Thông tư số 04/2014/TT-UBDT ngày 01/12/2014 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Quy định chế độ thông tin, báo cáo về công tác dân tộc. Tải về
5 Thông tư Liên tịch số 05/2013/TTLT-UBDT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC-BXD ngày 18/11/2013 của Ủy ban Dân tộc – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Bộ Tài chính – Bộ Xây dựng Hướng dẫn thực hiện Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn. Tải về
6 Thông tư Liên tịch số 01/2012/TTLT-BTP-UBDT ngày 17/01/2012 của Bộ Tư pháp – Ủy ban Dân tộc Hướng dẫn thực hiện trợ giúp pháp lý đối với người dân tộc thiểu số. Tải về
7 Thông tư Liên tịch số 07/2014/TTLT-UBDT-BNV ngày 22/12/2014 của Ủy ban dân tộc – Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện. Tải về
XVIII. Xây dựng – Mã chuyên ngành CV18
1 Luật Xây dựng năm 2014. Tải về
2 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009. Tải về
3 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ Quy định một số nội dung về quy hoạch xây dựng. Tải về
4 Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ Về thoát nước và xử lý nước thải. Tải về
5 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Tải về
6 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ Về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Tải về
7 Thông tư số 34/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ Quy định Về việc phân loại đô thị. Tải về
8 Thông tư Liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTNMT ngày 28/10/2011 của Bộ Xây dựng – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới. Tải về
XIX. Thanh tra – Mã chuyên ngành CV19
1 Luật Thanh tra năm 2010. Tải về
2 Luật Tiếp công dân năm 2013. Tải về
3 Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại. Tải về
4 Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo. Tải về
5 Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng. Tải về
6 Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ Quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng thanh tra, kế hoạch thanh tra. Tải về
7 Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 của Thanh tra Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra. Tải về
8 Thông tư Liên tịch số 03/2014/TTLT-TTCP-BNV ngày 08/9/2014 của Thanh tra Chính phủ – Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Tải về