Lĩnh vực: Lao Động Thương Binh Xã Hội 2 thủ tục

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Tệp đính kèm Phạm vi
1 LDH08A Hỗ trợ chi phí mai táng đối với người cao tuổi đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng
2 LDH13A Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi

Lĩnh vực: Tài Chính Kế Hoạch 5 thủ tục

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Tệp đính kèm Phạm vi
1 KHH15A Thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh
2 KHH16A Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
3 KHH19A Thông báo tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh
4 KHH22A Thủ tục Giải thể tự nguyện Hợp tác xã
5 KHH34A Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho Hợp tác xã

Lĩnh vực: Tài nguyên môi trường 4 thủ tục

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Tệp đính kèm Phạm vi
1 TNH02A Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
2 TNH09A Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
3 TNH30A Thu hồi đất thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất
4 TNH43A Sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký

Lĩnh vực: Tư Pháp 3 thủ tục

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Tệp đính kèm Phạm vi
1 TPH01A Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ gốc
2 TPH11A Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
3 TPH12A Giám hộ có yếu tố nước ngoài

Lĩnh vực: Văn hoá 3 thủ tục

Lĩnh vực: Xây dựng 1 thủ tục

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Tệp đính kèm Phạm vi
1 XDH01A Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ