Lĩnh vực: Lao Động Thương Binh Xã Hội 2 thủ tục

Lĩnh vực: Tài Chính Kế Hoạch 5 thủ tục

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Tệp đính kèm Phạm vi
1 KHH15A Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ cá thể
2 KHH16A Đăng ký thay đổi, bổ sung kinh doanh của hộ cá thể
3 KHH19A Thông báo tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh
4 KHH22A Giải thể hợp tác xã
5 KHH34A Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho Hợp tác xã

Lĩnh vực: Tài nguyên môi trường 2 thủ tục

Lĩnh vực: Tư Pháp 3 thủ tục

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Tệp đính kèm Phạm vi
1 TPH01A Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ gốc
2 TPH11A Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
3 TPH12A Giám hộ có yếu tố nước ngoài

Lĩnh vực: Văn hoá 3 thủ tục

Lĩnh vực: Xây dựng 1 thủ tục

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Tệp đính kèm Phạm vi
1 XDH01A Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị