Một cửa điện tử

Tháng 11/2017

Huyện Mộc Châu giải quyết

78.44%

Hồ sơ đúng hạn

LĨNH VỰC

Tài chính - Kế hoạch

97.92%

Lao động - TB&XH

94.74%

Tài nguyên và Môi trường

47.69%

Kinh tế và Hạ tầng

100%

Văn hóa và Thông tin

100%

Tư pháp

100%