Một cửa điện tử

Tháng 07/2017

Huyện Mộc Châu giải quyết

95.77%

Hồ sơ đúng hạn

LĨNH VỰC

Tài nguyên và Môi trường

94.07%

Lao động - TB&XH

100%

Kinh tế và Hạ tầng

75%

Tài chính - Kế hoạch

100%

Tư pháp

100%

Văn hóa và Thông tin

---