Một cửa điện tử

Tháng 06/2019

Huyện Mộc Châu giải quyết

99.13%

Hồ sơ đúng hạn

LĨNH VỰC

Tài chính - Kế hoạch

100%

Kinh tế và Hạ tầng

100%

Tài nguyên và Môi trường

92.86%

Lao động - TB&XH

---

Tư pháp

100%

Văn hóa và Thông tin

---

Giáo dục và Đào tạo

---

Dân tộc

---

Nội vụ

---

Thanh tra

---

Giao Thông

---

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

---

Y tế

---