Một cửa điện tử

Tháng 02/2019

Huyện Mộc Châu giải quyết

95.45%

Hồ sơ đúng hạn

LĨNH VỰC

Tài nguyên và Môi trường

83.33%

Kinh tế và Hạ tầng

100%

Lao động - TB&XH

100%

Tư pháp

100%

Tài chính - Kế hoạch

100%

Văn hóa và Thông tin

---

Giáo dục và Đào tạo

---