Một cửa điện tử

Tháng 08/2018

Huyện Mộc Châu giải quyết

98.47%

Hồ sơ đúng hạn

LĨNH VỰC

Tài nguyên và Môi trường

90.91%

Tài chính - Kế hoạch

100%

Kinh tế và Hạ tầng

100%

Lao động - TB&XH

100%

Tư pháp

100%

Văn hóa và Thông tin

---

Giáo dục và Đào tạo

---