Một cửa điện tử

Tháng 01/2018

Huyện Mộc Châu giải quyết

73.03%

Hồ sơ đúng hạn

LĨNH VỰC

Tài chính - Kế hoạch

100%

Tài nguyên và Môi trường

12.5%

Kinh tế và Hạ tầng

---

Lao động - TB&XH

37.5%

Văn hóa và Thông tin

---

Tư pháp

100%