Một cửa điện tử

Tháng 09/2017

Huyện Mộc Châu giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn

LĨNH VỰC

Tài chính - Kế hoạch

100%

Tài nguyên và Môi trường

100%

Lao động - TB&XH

100%

Kinh tế và Hạ tầng

100%

Văn hóa và Thông tin

---

Tư pháp

100%