Một cửa điện tử

Tháng 04/2019

Huyện Mộc Châu giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn

LĨNH VỰC

Tài nguyên và Môi trường

100%

Kinh tế và Hạ tầng

100%

Tài chính - Kế hoạch

100%

Lao động - TB&XH

100%

Tư pháp

100%

Văn hóa và Thông tin

100%

Giáo dục và Đào tạo

---