Đến tháng 05/2021 Huyện Mộc Châu đã giải quyết
99.66%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào
11/05/2021)