Lĩnh vực: Tài chính Kế hoạch 3 thủ tục

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Tệp đính kèm Phạm vi
1 KHH15A Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ cá thể
2 KHH16A Đăng ký thay đổi, bổ sung kinh doanh của hộ cá thể
3 KHH18A Cấp lại đăng ký hộ kinh doanh

Lĩnh vực: Tư pháp 1 thủ tục

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Tệp đính kèm Phạm vi
1 TPH01A Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ gốc

Lĩnh vực: Lao động - thương binh và Xã hội 5 thủ tục

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Tệp đính kèm Phạm vi
1 LDH36A Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện
2 LDH37A Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện
3 LDH38A Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện
4 LDH39A Thay đổi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện
5 LDH40A Thay đổi tên gọi, trụ sở làm việc của Trung tâm công tác xã hội

Lĩnh vực: Kinh tế hạ tầng 3 thủ tục

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Tệp đính kèm Phạm vi
1 CTH04A Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu
2 CTH05A Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu
3 CTH06A Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

Lĩnh vực: Lĩnh vực Nội vụ 3 thủ tục

Lĩnh vực: Văn Hóa Thông Tin 3 thủ tục