Lĩnh vực: Tài chính Kế hoạch 7 thủ tục

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Tệp đính kèm Phạm vi
1 KHH15A Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ cá thể
2 KHH16A Đăng ký thay đổi, bổ sung kinh doanh của hộ cá thể
3 KHH19A Thông báo tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh.
4 KHH32A Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Hợp tác xã
5 KHH34A Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho Hợp tác xã
6 KHH36A Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
7 KHH37A Thủ tục cấp thay đổi nội dung Giấy chứng nhận ĐKKD Hộ cá thể

Lĩnh vực: Tài nguyên và Môi trường 2 thủ tục

Lĩnh vực: Tư pháp 21 thủ tục

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Tệp đính kèm Phạm vi
1 TPH07A Thủ tục đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch
2 TPH11A Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
3 TPH12A Giám hộ có yếu tố nước ngoài
4 TPH13A Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài
5 THP14A Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật cấp huyện
6 TPH15A Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp huyện
7 TPH16A Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật cấp huyện.
8 TPH17A Thủ tục nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
9 TPH18A Thủ tục đăng kí giám hộ cử có yếu tố nước ngoài
10 TPH19A Thủ tục đăng kí giám hộ đương nhiên có yếu tố nước ngoài
11 TPH20A Thủ tục đăng kí chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài
12 TPH21A Thủ tục đăng kí lại khai sinh có yếu tố nước ngoài
13 TPH22A Thủ tục đăng kí lại kết hôn có yếu tố nước ngoài
14 TPH23A Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ giấy tờ cá nhân
15 TPH24A Thủ tục chứng nhận bản sao từ bản chính giây tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài, cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cửa nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
16 TPH25A Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch là Cộng tác viên dịch thuật của phòng tư pháp
17 TPH26A Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch không phải là Cộng tác viên dịch thuật của phòng tư pháp
18 TPH27A Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc
19 TPH28A Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
20 TPH29A Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
21 TPH30A Thủ tục cấp bản sao có chứng thực bản chính Hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

Lĩnh vực: Lao động - thương binh và Xã hội 5 thủ tục

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Tệp đính kèm Phạm vi
1 LDH02A Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật; người khuyết tật mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi)
2 LDH08A Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng
3 LDH13A Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi
4 LDH36A Thủ tục thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội
5 LDH37A Thủ tục điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng

Lĩnh vực: Xây dựng 1 thủ tục

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Tệp đính kèm Phạm vi
1 XDH01A Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị

Lĩnh vực: Nội vụ 7 thủ tục

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Tệp đính kèm Phạm vi
1 NVH34A Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị
2 NVH35A Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến
3 NVH37A Thủ tục tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở
4 NVH38A Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến
5 NVH39A Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề
6 NVH40A Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất
7 NVH41A Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại

Lĩnh vực: Văn Hóa 8 thủ tục

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Tệp đính kèm Phạm vi
1 VHH03A Thủ tục công nhận “Bản văn hóa” và tương đương
2 VHH04A Cấp Giấy công nhận “Tổ dân phố văn hóa”
3 VHH16A Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
4 VHH17A Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
5 VHH18A Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
6 VHH19A Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
7 VHH20A Thủ tục khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
8 VHH21A Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

Lĩnh vực: Kinh tế hạ tầng 2 thủ tục

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Tệp đính kèm Phạm vi
1 CTH01A Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
2 CTH05A Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

Lĩnh vực: Dân tộc 2 thủ tục