Lĩnh vực: Tài chính Kế hoạch 5 thủ tục

Lĩnh vực: Tài nguyên và Môi trường 2 thủ tục

Lĩnh vực: Tư pháp 3 thủ tục

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Tệp đính kèm Phạm vi
1 TPH01A Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ gốc
2 TPH11A Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
3 TPH12A Giám hộ có yếu tố nước ngoài

Lĩnh vực: Lao động - thương binh và Xã hội 2 thủ tục

Lĩnh vực: Kinh tế hạ tầng 1 thủ tục

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Tệp đính kèm Phạm vi
1 XDH01A Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị

Lĩnh vực: Lĩnh vực Giáo dục 3 thủ tục

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Tệp đính kèm Phạm vi
1 GDH01A Thành lập trường mầm non, nhà trẻ tư thục
2 GDH03A Sáp nhập, chia tách trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục
3 GDH04A Giải thể trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

Lĩnh vực: Lĩnh vực Văn hóa thông tin 4 thủ tục