Lĩnh vực: Tài chính Kế hoạch 3 thủ tục

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Tệp đính kèm Mức độ Phạm vi
1 KHH15A Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ cá thể 3
2 KHH16A Đăng ký thay đổi, bổ sung kinh doanh của hộ cá thể 3
3 KHH34A Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho Hợp tác xã 3

Lĩnh vực: Tư pháp 2 thủ tục

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Tệp đính kèm Mức độ Phạm vi
1 TPH01A Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc 3
2 TPH02A Cấp bản sao trích lục hộ tịch 3

Lĩnh vực: Lao động - thương binh và Xã hội 4 thủ tục

Lĩnh vực: Kinh tế hạ tầng 11 thủ tục

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Tệp đính kèm Mức độ Phạm vi
1 XDH01A Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị 3
2 XDH02B Gia hạn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị 3
3 XDH03B Điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị 3
4 XDH07B Cấp lại giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị 3
5 KTH04A Thủ tục Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu 3
6 KTH05A Thủ tục Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu 3
7 KTH06A Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu 3
8 KTH07A Thủ tục Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá 3
9 KTH08A Thủ tục Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá 3
10 KTH09A Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá 3
11 KTH10A Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG Chai 3

Lĩnh vực: Lĩnh vực Giáo dục 5 thủ tục

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Tệp đính kèm Mức độ Phạm vi
1 GDH07A Chuyển trường đối với học sinh THCS 3
2 GDH08A Cấp bản sao văn bằng,chứng chỉ từ sổ gốc 3
3 GDH09A Thành lập,cho phép thành lập trường tiểu học 3
4 GDH10A Giải thể trường tiểu học 3
5 GDH11A Thành lập,cho phép thành lập trường THCS 3

Lĩnh vực: Lĩnh vực Nội Vụ 3 thủ tục

Lĩnh vực: Lĩnh vực Văn hóa thông tin 3 thủ tục

Lĩnh vực: Nông nghiệp và phát triển nông thôn 3 thủ tục

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Tệp đính kèm Mức độ Phạm vi
1 NNH01A Cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại 3
2 NNH02A Cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại 3
3 NNH03A Cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại 3