Lĩnh vực: Tài chính Kế hoạch 6 thủ tục

Lĩnh vực: Tài nguyên và Môi trường 2 thủ tục

Lĩnh vực: Tư pháp 5 thủ tục

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Tệp đính kèm Phạm vi
1 TPH01A Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ gốc
2 TPH03A Cấp lại Bản chính giấy khai sinh
3 TPH11A Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
4 TPH12A Giám hộ có yếu tố nước ngoài
5 TPH14A Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

Lĩnh vực: Lao động - thương binh và Xã hội 2 thủ tục

Lĩnh vực: Kinh tế hạ tầng 1 thủ tục

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Tệp đính kèm Phạm vi
1 XDH01A Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị

Lĩnh vực: Lĩnh vực Giáo dục 1 thủ tục

Lĩnh vực: Lĩnh vực Văn hóa thông tin 3 thủ tục