Lĩnh vực: Tài chính Kế hoạch 5 thủ tục

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Tệp đính kèm Mức độ Phạm vi
1 KHH15A Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ cá thể 3
2 KHH16A Đăng ký thay đổi, bổ sung kinh doanh của hộ cá thể 3
3 KHH19A Thông báo tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh 3
4 KHH23A Tạm ngừng hoạt động hợp tác xã 3
5 KHH33A Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Hợp tác xã 3

Lĩnh vực: Tài nguyên và Môi trường 2 thủ tục

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Tệp đính kèm Mức độ Phạm vi
1 TNH02A Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu 3
2 TNH09A Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng 3

Lĩnh vực: Tư pháp 3 thủ tục

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Tệp đính kèm Mức độ Phạm vi
1 TPH01A Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ gốc 3
2 TPH11A Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài 3
3 TPH12A Giám hộ có yếu tố nước ngoài 3

Lĩnh vực: Lao động - thương binh và Xã hội 2 thủ tục

Lĩnh vực: Kinh tế hạ tầng 1 thủ tục

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Tệp đính kèm Mức độ Phạm vi
1 XDH01A Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị 3

Lĩnh vực: Lĩnh vực Giáo dục 3 thủ tục

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Tệp đính kèm Mức độ Phạm vi
1 GDH01A Thành lập trường mầm non, nhà trẻ tư thục 3
2 GDH03A Sáp nhập, chia tách trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục 3
3 GDH04A Giải thể trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục 3

Lĩnh vực: Lĩnh vực Văn hóa thông tin 4 thủ tục