Tài chính Kế hoạch

Thủ tục: Phê duyệt hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá thuộc dự án do UBND cấp huyện làm chủ đầu tư

Thủ tục này chưa được cập nhật thông tin