Tài chính Kế hoạch

Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ cá thể

1, Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân hoặc nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) - UBND các huyện, thành phố nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ, hồ sơ đầy đủ viết giấy biên nhận cho Cá nhân hoặc nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình.

Bước 2:  Phòng Tài chính kế hoạch thẩm định, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh cá thể.

Bước 3: Tổ chức nộp lệ phí và nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nơi đặt địa điểm kinh doanh.

2, Cách thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC (Bộ phận một cửa) của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố nơi đặt địa điểm kinh doanh.

3, Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh theo mẫu quy định tại Phụ lục số III-1.

2. Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

3. Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh theo mẫu quy định tại Phụ lục số III-2 (nếu có).

4, Thời hạn giải quyết:

03 ngày làm việc

5, Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cá nhân và hộ gia đình

6, Cơ quan thực hiện TTHC:

Phòng Tài chính – Kế hoạch; 

7, Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh

8, Phí, lệ phí nếu có:

100.000 đồng 

9, Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. 

- Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Sơn La về quyêt định mức thu, miễm, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

- Nghị quyết số 35/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh Sơn La sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều 1, Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh

10, Tài liệu đính kèm

1. BM-DANGKYKINHDOANH.doc

2. DANHSACHCANHANGV.doc