Tài nguyên và Môi trường

Thủ tục: Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Thủ tục này chưa được cập nhật thông tin