Tài nguyên và Môi trường

Thủ tục: Thủ tục Đăng ký biến động về sử dụng đất do đổi tên, thay đổi diện tích, thay đổi quyền và nghĩa vụ tài chính.

Thủ tục này chưa được cập nhật thông tin