Tài nguyên và Môi trường

Thủ tục: Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân theo chủ trương “dồn điền, đổi thửa”.

Thủ tục này chưa được cập nhật thông tin