Tài nguyên và Môi trường

Thủ tục: Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

Thủ tục này chưa được cập nhật thông tin