Tài chính Kế hoạch

Thủ tục: Giải thể hợp tác xã

1, Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người đại diện hợp pháp hoặc người được ủy quyền của hợp tác xã nộp Thông báo về việc giải thể hợp tác xã tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả (bộ phận “Một cửa liên thông”) thuộc UBND các huyện, thành phố nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính.

Cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ, hồ sơ đầy đủ viết giấy biên nhận cho Cá nhân hoặc nhóm cá nhân hoặc người đại diện hợp tác xã.

Bước 2:  Phòng Tài chính kế hoạch thẩm định, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

Bước 3: Tổ chức nộp lệ phí và nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nơi đặt trụ sở chính.

2, Cách thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC (Bộ phận một cửa) của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố nơi đặt trụ sở chính.

3, Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Thông báo về việc giải thể hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục số I-13.

2. Nghị quyết của đại hội thành viên về việc giải thể hợp tác xã;

3. Biên bản hoàn thành việc giải thể hợp tác xã;

4. Giấy xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành nghĩa vụ thuế của hợp tác xã;

5. Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu của hợp tác xã;

6. Giấy xác nhận của cơ quan đăng ký hợp tác xã về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã;

7. Giấy biên nhận của cơ quan thông tin đại chúng về việc nhận đăng thông báo về việc giải thể hợp tác xã hoặc bản in 03 số báo liên tiếp đã đăng thông báo về việc giải thể hợp tác xã.

4, Thời hạn giải quyết:

05 ngày làm việc

5, Cơ quan thực hiện TTHC:

Phòng Tài chính – Kế hoạch; 

6, Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy xác nhận về việc giải thể của hợp tác xã

7, Phí, lệ phí nếu có:

150.000 Thực hiện theo Điều 1, Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La.

8, Căn cứ pháp lý

Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012.

Nghị định 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã.

Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã

Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La.

9, Tài liệu đính kèm

1. I-13.doc