Tài chính Kế hoạch

Thủ tục: Phê duyệt hồ sơ yêu cầu gói thầu xây lắp thuộc công trình do UBND cấp huyện làm chủ đầu tư

Thủ tục này chưa được cập nhật thông tin