Tài chính Kế hoạch

Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho Hợp tác xã

1, Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người đại diện hợp pháp của hợp tác xã dự định thành lập nộp hồ sơ đăng ký tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả (bộ phận “Một cửa liên thông”) thuộc UBND các huyện, thành phố nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính.

Cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ, hồ sơ đầy đủ viết giấy biên nhận cho người đại diện hợp tác xã.

Bước 2:  Phòng Tài chính kế hoạch thẩm định, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký cho hợp tác xã.

Bước 3: Nộp lệ phí và nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - UBND các huyện, thành phố nơi đặt trụ sở chính.

Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc hành chính, các ngày trong tuần.

2, Cách thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC hoăcj

3, Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục số I-1;

2. Điều lệ của hợp tác xã được xây dựng theo Điều 21 Luật Hợp tác xã;

3. Phương án sản xuất kinh doanh theo mẫu quy định tại Phụ lục số I-2;

4. Danh sách thành viên theo mẫu quy định tại Phụ lục số  I-3;

5. Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên theo mẫu quy định tại Phụ lục số I-4;

6. Nghị quyết của hội nghị thành lập về những nội dung quy định tại Khoản 3 Điều 20 Luật Hợp tác xã đã được biểu quyết thông qua.

4, Thời hạn giải quyết:

05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

5, Cơ quan thực hiện TTHC:

Phòng Tài chính - Kế hoạch

6, Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã

7, Phí, lệ phí nếu có:

150.000 Thực hiện theo điều 1, Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND, ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La.

8, Căn cứ pháp lý

+ Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012

+ Nghị định 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã.

+ Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã

+ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

+ Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La

9, Tài liệu đính kèm

1. I-1.doc

2. I-2.doc

3. I-3.doc

4. I-4.doc