Tài chính Kế hoạch

Thủ tục: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (Chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh) do UBND cấp huyện làm chủ đầu tư

Thủ tục này chưa được cập nhật thông tin