Tài chính Kế hoạch

Thủ tục: Phê duyệt hồ sơ mời thầu xây lắp quy mô nhỏ thuộc công trình do UBND cấp huyện làm chủ đầu tư

Thủ tục này chưa được cập nhật thông tin