Tài nguyên và Môi trường

Thủ tục: Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý

Thủ tục này chưa được cập nhật thông tin