Tài nguyên và Môi trường

Thủ tục: Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm

Thủ tục này chưa được cập nhật thông tin