KHH15A - Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ cá thể

Thông tin chung

Chọn đơn vị nộp hồ sơ:(*)
Số điện thoại nhận SMS:(*) Email:(*)
GIẤY TỜ ĐÍNH KÈM BẮT BUỘC:


STT Tên giấy tờ Giấy tờ đính kèm
Hệ thống chỉ chấp nhận đuôi giấy tờ pdf,doc,docx,xls,xlsx,jpg,png,odt,PDF,rar

Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh

Kính gửi:
Họ và tên:(*)
Giới tính
Ngày sinh: Dân tộc:
Quốc tịch:
Số CMND: Ngày cấp:
Nơi cấp giấy CMND:
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác:
Số giấy tờ chứng thực cá nhân khác:
Ngày cấp: Ngày hết hạn:
Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
Chỗ ở hiện tại:
Điện thoại: fax:
Email: Website:

Đăng ký hộ kinh doanh với các nội dung sau

Tên hộ đăng ký kinh doanh:(*)

Địa điểm đăng ký kinh doanh:

Địa điểm đăng ký kinh doanh:
Điện thoại: Fax:
Email: Website:

Ngành Nghề kinh doanh:

Ngành Nghề kinh doanh:

Vốn đăng ký kinh doanh

Tổng số:

Số lượng lao động

Số lượng lao động
Refresh