E-form - mẫu đơn điện tử (yêu cầu người dân/tổ chức điền đầy đủ các thông tin bên dưới)

TPH11A - Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

Thông tin chung

Chọn đơn vị nộp hồ sơ:(*)
Số điện thoại:(*) Email:(*)
GIẤY TỜ ĐÍNH KÈM BẮT BUỘC:


STT Tên giấy tờ Giấy tờ đính kèm
Hệ thống chỉ chấp nhận đuôi giấy tờ pdf,doc,docx,xls,xlsx,jpg,png,odt,PDF,rar

Thông tin người nộp hồ sơ:

Họ và Tên người nộp:
Địa chỉ người nộp:

Thông tin hồ sơ:

Họ và Tên:(*)
Giới tính
Chỗ ở hiện tại:
Điện thoại:
Ngày sinh: Dân tộc:
Số CMND:
Refresh