TPH12A - Giám hộ có yếu tố nước ngoài

Thông tin chung

Số điện thoại nhận SMS:(*) Email:(*)
Thêm file đính kèm:
Hệ thống chỉ chấp nhận đuôi file pdf,doc,docx,xls,xlsx,jpg,png,odt

Thông tin người nộp hồ sơ:

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu
Số CMND:
Nơi cư trú:
Quan hệ với người được khai sinh

Đề nghị cơ quan đăng ký việc giám hộ giữa những người có tên dưới đây:

Người giám hộ:(*)
Giới tính
Ngày, tháng, năm sinh:  
Nơi sinh:
Dân tộc: Quốc tịch:
Nơi cư trú:
Số CMND:
Người giám hộ:(*)
Giới tính
Ngày, tháng, năm sinh:  
Nơi sinh:
Dân tộc: Quốc tịch:
Nơi cư trú:
Số CMND:
Lý do đăng ký giám hộ:
Refresh