TPH12A - Giám hộ có yếu tố nước ngoài

Thông tin chung

Chọn đơn vị nộp hồ sơ:(*)
Số điện thoại nhận SMS:(*) Email:(*)
GIẤY TỜ ĐÍNH KÈM BẮT BUỘC:


STT Tên giấy tờ Giấy tờ đính kèm
Hệ thống chỉ chấp nhận đuôi giấy tờ pdf,doc,docx,xls,xlsx,jpg,png,odt,PDF,rar

Thông tin người nộp hồ sơ:

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu
Số CMND:
Nơi cư trú:
Quan hệ với người được khai sinh

Đề nghị cơ quan đăng ký việc giám hộ giữa những người có tên dưới đây:

Người giám hộ:(*)
Giới tính
Ngày, tháng, năm sinh:  
Nơi sinh:
Dân tộc: Quốc tịch:
Nơi cư trú:
Số CMND:
Người giám hộ:(*)
Giới tính
Ngày, tháng, năm sinh:  
Nơi sinh:
Dân tộc: Quốc tịch:
Nơi cư trú:
Số CMND:
Lý do đăng ký giám hộ:
Refresh