KHH34A - Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho Hợp tác xã

Thông tin chung

Số điện thoại nhận SMS:(*) Email:(*)
Thêm file đính kèm:
Hệ thống chỉ chấp nhận đuôi file pdf,doc,docx,xls,xlsx,jpg,png,odt

Thông tin người nộp hồ sơ:

Họ và Tên người nộp:(*)
Địa chỉ người nộp:

Thông tin hồ sơ:

Họ và Tên:(*)
Giới tính
Chỗ ở hiện tại:
Điện thoại:
Ngày sinh: Dân tộc:
Số CMND:
Refresh