E-form - mẫu đơn điện tử (yêu cầu người dân/tổ chức điền đầy đủ các thông tin bên dưới)

TNH09A - Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng

Thông tin chung

Chọn đơn vị nộp hồ sơ:(*)
Số điện thoại:(*) Email:(*)
GIẤY TỜ ĐÍNH KÈM BẮT BUỘC:


STT Tên giấy tờ Giấy tờ đính kèm
Hệ thống chỉ chấp nhận đuôi giấy tờ pdf,doc,docx,xls,xlsx,jpg,png,odt,PDF,rar

Thông tin người nộp hồ sơ:

Họ và Tên người nộp:(*)
Địa chỉ người nộp:

Thông tin hồ sơ:

Họ và Tên:(*)
Giới tính
Chỗ ở hiện tại:
Điện thoại:
Ngày sinh: Dân tộc:
Số CMND:
Refresh