Lĩnh vực: Lao Động Thương Binh Xã Hội 2 thủ tục

Lĩnh vực: Tài Chính Kế Hoạch 2 thủ tục

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Tệp đính kèm Phạm vi
1 KHH01A Giải quyết kiến nghị của nhà thầu về các vấn đề liên quan trong quá trình đấu thầu
2 KHH16A Đăng ký thay đổi, bổ sung kinh doanh của hộ cá thể

Lĩnh vực: Tài nguyên môi trường 6 thủ tục

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Tệp đính kèm Phạm vi
1 TNH02A Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
2 TNH03A Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
3 TNH04A Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất
4 TNH07A Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở
5 TNH08A Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định
6 TNH09A Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng

Lĩnh vực: Tư Pháp 9 thủ tục

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Tệp đính kèm Phạm vi
1 TPH04A Chứng thực bản sao từ bản chính
2 TPH11A Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
3 TPH12A Giám hộ có yếu tố nước ngoài
4 TPX01A Đăng ký khai sinh
5 TPX03A Đăng ký kết hôn
6 TPX05A Đăng ký giám hộ cử
7 TPX15A Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.
8 TPH42A Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc..
9 TPX44A Cấp bản sao trích lục hộ tịch

Lĩnh vực: Kinh tế hạ tầng 2 thủ tục

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Tệp đính kèm Phạm vi
1 XDH01A Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị
2 XDH08A Cấp giấy phép xây dựng vỉa hè lề đường

Lĩnh vực: Văn hóa 2 thủ tục

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Tệp đính kèm Phạm vi
1 VHH20A Thủ tục khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
2 VHH21A Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy