Một cửa điện tử

Tháng 05/2017

Huyện Sông Mã giải quyết

99.73%

Hồ sơ đúng hạn

LĨNH VỰC

Tư Pháp

99.29%

Tài nguyên môi trường

100%

Tài Chính Kế Hoạch

100%

Kinh tế hạ tầng

100%

Lao Động Thương Binh Xã Hội

100%