Một cửa điện tử

Tháng 08/2019

Huyện Sông Mã giải quyết

99.91%

Hồ sơ đúng hạn

LĨNH VỰC

Tư Pháp

99.91%

Tài nguyên môi trường

100%

Lao Động Thương Binh Xã Hội

---

Kinh tế hạ tầng

100%

Nội vụ

100%

Tài Chính Kế Hoạch

100%

Giáo dục

---

Thuế

---

Văn hóa

---

Công An

---

Bảo hiểm xã hội

---

Nông nghiệp

---

Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai

---

Lĩnh vực dân tộc

---

Lĩnh vực y tế

---