Một cửa điện tử

Tháng 07/2017

Huyện Sông Mã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn

LĨNH VỰC

Tài nguyên môi trường

100%

Tư Pháp

100%

Tài Chính Kế Hoạch

100%

Kinh tế hạ tầng

100%

Nội vụ

100%

Lao Động Thương Binh Xã Hội

100%

Giáo dục

100%

Văn hóa

---