Một cửa điện tử

Tháng 05/2019

Huyện Sông Mã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn

LĨNH VỰC

Tài nguyên môi trường

100%

Nội vụ

100%

Kinh tế hạ tầng

100%

Tư Pháp

100%

Tài Chính Kế Hoạch

100%

Giáo dục

---

Lao Động Thương Binh Xã Hội

100%

Công An

100%

Thuế

100%

Văn hóa

---

Bảo hiểm xã hội

---

Nông nghiệp

---

Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai

---

Lĩnh vực dân tộc

---

Lĩnh vực y tế

---