Một cửa điện tử

Tháng 05/2021

Huyện Sông Mã giải quyết

99.88%

Hồ sơ đúng hạn

LĨNH VỰC

Kinh tế hạ tầng

100%

Tư Pháp

99.88%

Tài Chính Kế Hoạch

100%

Nội vụ

---

Giáo dục

---

Tài nguyên môi trường

---

Lao Động Thương Binh Xã Hội

---

Văn hóa

---

Thuế

---

Công An

---

Bảo hiểm xã hội

---

Nông nghiệp

---

Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai

---

Lĩnh vực dân tộc

---

Lĩnh vực y tế

---