Một cửa điện tử

Tháng 01/2018

Huyện Sông Mã giải quyết

99%

Hồ sơ đúng hạn

LĨNH VỰC

Tài nguyên môi trường

84.62%

Bảo hiểm xã hội

---

Tư Pháp

100%

Nội vụ

100%

Tài Chính Kế Hoạch

100%

Kinh tế hạ tầng

---

Giáo dục

---

Lao Động Thương Binh Xã Hội

---

Văn hóa

---

Thuế

---

Công An

---

Nông nghiệp

---

Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai

---