Một cửa điện tử

Tháng 09/2017

Huyện Sông Mã giải quyết

98.85%

Hồ sơ đúng hạn

LĨNH VỰC

Tư Pháp

97.86%

Tài nguyên môi trường

100%

Tài Chính Kế Hoạch

100%

Kinh tế hạ tầng

100%

Nội vụ

100%

Giáo dục

---

Lao Động Thương Binh Xã Hội

---

Văn hóa

---