Một cửa điện tử

Tháng 05/2018

Huyện Sông Mã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn

LĨNH VỰC

Tư Pháp

100%

Tài nguyên môi trường

100%

Nội vụ

100%

Tài Chính Kế Hoạch

100%

Lao Động Thương Binh Xã Hội

100%

Thuế

100%

Công An

100%

Văn hóa

---

Kinh tế hạ tầng

---

Giáo dục

---

Bảo hiểm xã hội

---

Nông nghiệp

---

Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai

---