Một cửa điện tử

Tháng 01/2019

Huyện Sông Mã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn

LĨNH VỰC

Tài nguyên môi trường

100%

Nội vụ

100%

Kinh tế hạ tầng

---

Giáo dục

---

Tư Pháp

100%

Tài Chính Kế Hoạch

100%

Lao Động Thương Binh Xã Hội

100%

Văn hóa

100%

Công An

100%

Thuế

100%

Bảo hiểm xã hội

---

Nông nghiệp

---

Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai

---

Lĩnh vực dân tộc

---

Lĩnh vực y tế

---