Một cửa điện tử

Tháng 11/2017

Huyện Sông Mã giải quyết

98.38%

Hồ sơ đúng hạn

LĨNH VỰC

Tài nguyên môi trường

100%

Tài Chính Kế Hoạch

100%

Lao Động Thương Binh Xã Hội

---

Nội vụ

100%

Tư Pháp

97.97%

Kinh tế hạ tầng

100%

Giáo dục

---

Văn hóa

---