Một cửa điện tử

Tháng 11/2018

Huyện Sông Mã giải quyết

98.47%

Hồ sơ đúng hạn

LĨNH VỰC

Tài nguyên môi trường

100%

Kinh tế hạ tầng

---

Tư Pháp

98.17%

Tài Chính Kế Hoạch

100%

Thuế

100%

Giáo dục

---

Lao Động Thương Binh Xã Hội

---

Nội vụ

---

Văn hóa

---

Công An

---

Bảo hiểm xã hội

---

Nông nghiệp

---

Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai

---

Lĩnh vực dân tộc

---

Lĩnh vực y tế

---