Danh sách bảng theo dõi trực tuyến

STT Tên bảng
Bảng tổng hợp của đơn vị
1 Bảng theo dõi tình hình giải quyết thủ tục hành chính tiếp nhận tại đơn vị
2 Bảng theo dõi tình hình giải quyết thủ tục hành chính
3 Danh mục thủ tục hành chính
1 Thị Trấn Sông Mã
2 Xã Nà Nghịu
3 Xã Chiềng Khoong
4 Xã Chiềng Khương