Danh sách bảng theo dõi trực tuyến

STT Tên bảng
Bảng tổng hợp của đơn vị
1 Bảng theo dõi tình hình giải quyết thủ tục hành chính tiếp nhận tại đơn vị
2 Bảng theo dõi tình hình giải quyết thủ tục hành chính
3 Danh mục thủ tục hành chính
Tổng hợp các Xã/Phường
1 Bảng theo dõi tình hình giải quyết thủ tục hành chính tiếp nhận tại Xã/Phường (tổng hợp)
2 Bảng theo dõi tình hình giải quyêt thủ tục tổng hợp các Xã/Phường
Tại các Xã/Phường
1
2
3
4