Lĩnh vực: Lao Động Thương Binh Xã Hội 2 thủ tục

Lĩnh vực: Tài Chính Kế Hoạch 4 thủ tục

Lĩnh vực: Tư Pháp 18 thủ tục

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Tệp đính kèm Phạm vi
1 TPH11A Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài
Thủ tục cấp Huyện
2 TPH13A Thủ tục nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
Thủ tục cấp Huyện
3 TPH14A Thủ tục đăng kí giám hộ cử có yếu tố nước ngoài
Thủ tục cấp Huyện
4 TPH15A Thủ tục đăng kí giám hộ đương nhiên có yếu tố nước ngoài
Thủ tục cấp Huyện
5 TPH16A Thủ tục đăng kí chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài
Thủ tục cấp Huyện
6 TPH17A Thủ tục đăng kí lại khai sinh có yếu tố nước ngoài
Thủ tục cấp Huyện
7 TPH19A Thủ tục đăng kí lại kết hôn có yếu tố nước ngoài
Thủ tục cấp Huyện
8 TPH20A Thủ tục đăng kí thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc
Thủ tục cấp Huyện
9 TPH28A Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ giấy tờ cá nhân
Thủ tục cấp Huyện
10 TPH29A Thủ tục chứng nhận bản sao từ bản chính giây tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài, cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cửa nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
Thủ tục cấp Huyện
11 TPH30A Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch là Cộng tác viên dịch thuật của phòng tư pháp
Thủ tục cấp Huyện
12 TPH31A Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch không phải là Cộng tác viên dịch thuật của phòng tư pháp
Thủ tục cấp Huyện
13 TPH35A Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc
Thủ tục cấp Huyện
14 TPH37A Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
Thủ tục cấp Huyện
15 TPH38A Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
Thủ tục cấp Huyện
16 TPH40A Thủ tục cấp bản sao có chứng thực bản chính Hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
Thủ tục cấp Huyện
17 TPH41A Thủ tục công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp huyện
Thủ tục cấp Huyện
18 TPH42A Thủ tục miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật cấp huyện
Thủ tục cấp Huyện

Lĩnh vực: Kinh tế & Hạ tầng 12 thủ tục

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Tệp đính kèm Phạm vi
1 CTH01A Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Thủ tục cấp Huyện
2 CTH02A Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Thủ tục cấp Huyện
3 CTH03A Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Thủ tục cấp Huyện
4 CTH04A Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu
Thủ tục cấp Huyện
5 CTH05A Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu
Thủ tục cấp Huyện
6 CTH06A Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu
Thủ tục cấp Huyện
7 CTH07A Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá
Thủ tục cấp Huyện
8 CTH08A Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá
Thủ tục cấp Huyện
9 CTH09A Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá
Thủ tục cấp Huyện
10 CTH10A Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thủ tục cấp Huyện
11 CTH11A Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thủ tục cấp Huyện
12 CTH12A Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
Thủ tục cấp Huyện

Lĩnh vực: Văn hoá 8 thủ tục

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Tệp đính kèm Phạm vi
1 VHH01A Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
Thủ tục cấp Huyện
2 VHH02A Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
Thủ tục cấp Huyện
3 VHH03A Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động trò chơi điện tử công cộng
Thủ tục cấp Huyện
4 VHH04A Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Thủ tục cấp Huyện
5 VHH05A Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Thủ tục cấp Huyện
6 VHH06A Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Thủ tục cấp Huyện
7 VHH07A Công nhận bản văn hóa
Thủ tục cấp Huyện
8 VHH08A Công nhận Tổ dân phố văn hóa
Thủ tục cấp Huyện

Lĩnh vực: Nội vụ 7 thủ tục

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Tệp đính kèm Phạm vi
1 NVH34A Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị
Thủ tục cấp Huyện
2 NVH35A Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến
Thủ tục cấp Huyện
3 NVH36A Thủ tục tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở
Thủ tục cấp Huyện
4 NVH37A Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến
Thủ tục cấp Huyện
5 NVH38A Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề
Thủ tục cấp Huyện
6 NVH39A Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất
Thủ tục cấp Huyện
7 NVH40A Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại
Thủ tục cấp Huyện

Lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo 1 thủ tục

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Tệp đính kèm Phạm vi
1 GDH01A Cấp phép hoạt động của các cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập
Thủ tục cấp Huyện

Lĩnh vực: Lĩnh vực Dân tộc 2 thủ tục

Lĩnh vực: Xây dựng-Quản lý đô thị 1 thủ tục

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Tệp đính kèm Phạm vi
1 XDH14A Cấp lại giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị
Thủ tục cấp Huyện