Lĩnh vực: Lao Động Thương Binh Xã Hội 5 thủ tục

Lĩnh vực: Tài Chính Kế Hoạch 8 thủ tục

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Tệp đính kèm Phạm vi
1 KHH01A Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ cá thể
Thủ tục cấp Huyện
2 KHH02A Thủ tục đăng ký và giấy chứng nhận kinh doanh của hợp tác xã
Thủ tục cấp Huyện
3 KHH04A Thủ tục Đăng ký thay đổi, bổ sung kinh doanh của hợp tác xã
Thủ tục cấp Huyện
4 KHH05A Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận ĐKKD hộ kinh doanh cá thể
Thủ tục cấp Huyện
5 KHH10A Thủ tục cấp thay đổi nội dung Giấy chứng nhận ĐKKD Hộ cá thể
Thủ tục cấp Huyện
6 KHH13A Đăng ký tạm ngưng giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
Thủ tục cấp Huyện
7 KHH14A Đăng ký chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
Thủ tục cấp Huyện
8 KHH15A Đăng ký Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
Thủ tục cấp Huyện

Lĩnh vực: Tư Pháp 25 thủ tục

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Tệp đính kèm Phạm vi
1 TPH04A Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Thủ tục cấp Huyện
2 TPH11A Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài
Thủ tục cấp Huyện
3 TPH13A Thủ tục nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
Thủ tục cấp Huyện
4 TPH14A Thủ tục đăng kí giám hộ cử có yếu tố nước ngoài
Thủ tục cấp Huyện
5 TPH15A Thủ tục đăng kí giám hộ đương nhiên có yếu tố nước ngoài
Thủ tục cấp Huyện
6 TPH16A Thủ tục đăng kí chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài
Thủ tục cấp Huyện
7 TPH17A Thủ tục đăng kí lại khai sinh có yếu tố nước ngoài
Thủ tục cấp Huyện
8 TPH19A Thủ tục đăng kí lại kết hôn có yếu tố nước ngoài
Thủ tục cấp Huyện
9 TPH20A Thủ tục đăng kí thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc
Thủ tục cấp Huyện
10 TPH21A Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
Thủ tục cấp Huyện
11 TPH23A Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
Thủ tục cấp Huyện
12 TPH24A Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc lý hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
Thủ tục cấp Huyện
13 TPH28A Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ giấy tờ cá nhân
Thủ tục cấp Huyện
14 TPH29A Thủ tục chứng nhận bản sao từ bản chính giây tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài, cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cửa nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
Thủ tục cấp Huyện
15 TPH30A Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch là Cộng tác viên dịch thuật của phòng tư pháp
Thủ tục cấp Huyện
16 TPH31A Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch không phải là Cộng tác viên dịch thuật của phòng tư pháp
Thủ tục cấp Huyện
17 TPH35A Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc
Thủ tục cấp Huyện
18 TPH37A Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
Thủ tục cấp Huyện
19 TPH38A Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
Thủ tục cấp Huyện
20 TPH40A Thủ tục cấp bản sao có chứng thực bản chính Hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
Thủ tục cấp Huyện
21 TPH41A Thủ tục công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp huyện
Thủ tục cấp Huyện
22 TPH42A Thủ tục miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật cấp huyện
Thủ tục cấp Huyện
23 TPX001A Đăng ký khai sinh.
Thủ tục cấp xã
24 TPH48A Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
Thủ tục cấp Huyện
25 TPH49A Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)
Thủ tục cấp Huyện

Lĩnh vực: Kinh tế & Hạ tầng 12 thủ tục

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Tệp đính kèm Phạm vi
1 CTH01A Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Thủ tục cấp Huyện
2 CTH02A Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Thủ tục cấp Huyện
3 CTH03A Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Thủ tục cấp Huyện
4 CTH04A Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu
Thủ tục cấp Huyện
5 CTH05A Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu
Thủ tục cấp Huyện
6 CTH06A Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu
Thủ tục cấp Huyện
7 CTH07A Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá
Thủ tục cấp Huyện
8 CTH08A Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá
Thủ tục cấp Huyện
9 CTH09A Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá
Thủ tục cấp Huyện
10 CTH10A Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thủ tục cấp Huyện
11 CTH11A Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thủ tục cấp Huyện
12 CTH12A Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
Thủ tục cấp Huyện

Lĩnh vực: Văn hoá 8 thủ tục

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Tệp đính kèm Phạm vi
1 VHH01A Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
Thủ tục cấp Huyện
2 VHH02A Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
Thủ tục cấp Huyện
3 VHH03A Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động trò chơi điện tử công cộng
Thủ tục cấp Huyện
4 VHH04A Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Thủ tục cấp Huyện
5 VHH05A Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Thủ tục cấp Huyện
6 VHH06A Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Thủ tục cấp Huyện
7 VHH07A Công nhận bản văn hóa
Thủ tục cấp Huyện
8 VHH08A Công nhận Tổ dân phố văn hóa
Thủ tục cấp Huyện

Lĩnh vực: Nội vụ 14 thủ tục

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Tệp đính kèm Phạm vi
1 NVH11A Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ
Thủ tục cấp Huyện
2 NVH14A Thủ tục thay đổi Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ
Thủ tục cấp Huyện
3 NVH15A Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ Quỹ
Thủ tục cấp Huyện
4 NVH16A Thủ tục cho phép Quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động
Thủ tục cấp Huyện
5 NVH17A Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách Quỹ
Thủ tục cấp Huyện
6 NVH18A Thủ tục đổi tên Quỹ
Thủ tục cấp Huyện
7 NVH19A Thủ tục Quỹ tự giải thể
Thủ tục cấp Huyện
8 NVH34A Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị
Thủ tục cấp Huyện
9 NVH35A Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến
Thủ tục cấp Huyện
10 NVH36A Thủ tục tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở
Thủ tục cấp Huyện
11 NVH37A Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến
Thủ tục cấp Huyện
12 NVH38A Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề
Thủ tục cấp Huyện
13 NVH39A Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất
Thủ tục cấp Huyện
14 NVH40A Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại
Thủ tục cấp Huyện

Lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo 6 thủ tục

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Tệp đính kèm Phạm vi
1 GDH01A Cấp phép hoạt động của các cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập
Thủ tục cấp Huyện
2 GDH02A Chuyển trường đối với học sinh Trung học cơ sở
Thủ tục cấp Huyện
3 GDH05A Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ số gốc
Thủ tục cấp Huyện
4 GDH06A Cho phép hoạt động giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ
Thủ tục cấp Huyện
5 GDH07A Cho phép hoạt động giáo dục trường Tiểu học
Thủ tục cấp Huyện
6 GDH08A Cho phép hoạt động giáo dục trường THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS
Thủ tục cấp Huyện

Lĩnh vực: Lĩnh vực Dân tộc 2 thủ tục

Lĩnh vực: Xây dựng-Quản lý đô thị 2 thủ tục

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Tệp đính kèm Phạm vi
1 XDH14A Cấp lại giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị
Thủ tục cấp Huyện
2 XDH15A Cấp mới giấy phép xây dựng
Thủ tục cấp Huyện