Một cửa điện tử

Tháng 05/2021

Thuận Châu giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn

LĨNH VỰC

Tư Pháp

100%

Tài Chính Kế Hoạch

100%

Tài nguyên môi trường

100%

Lao Động Thương Binh Xã Hội

100%

Văn hóa và Thông tin

---

Giáo dục đào tạo

100%

Kinh tế hạ tầng

---