Lĩnh vực: Tài chính Kế hoạch 9 thủ tục

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Tệp đính kèm Phạm vi
1 KHH15A Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ cá thể
2 KHH16A Đăng ký thay đổi, bổ sung kinh doanh của hộ cá thể
3 KHH22A Thủ tục Giải thể tự nguyện hợp tác xã
4 KHH36A Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã
5 KHH37A Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
6 KHH38A Thủ tục Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã (thay đổi nội dung điều lệ, số lượng thành viên, thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên)
7 KHH40A Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
8 KHH41A Thủ tục Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã
9 KHH42A Thủ tục Đăng ký hợp tác xã đối với hợp tác xã được thành lập trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, sáp nhập

Lĩnh vực: Tài nguyên Môi trường 4 thủ tục

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Tệp đính kèm Phạm vi
1 TNH02A Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
2 TNH09A Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
3 TNH28A Xác nhận bản đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
4 TNH33A Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Lĩnh vực: Tư pháp 23 thủ tục

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Tệp đính kèm Phạm vi
1 TPH01A Thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch
2 TPH04A Chứng thực bản sao từ bản chính
3 TPH07A Thủ tục Đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc
4 TPH08A Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
5 TPH11A Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
6 TPH12A Giám hộ có yếu tố nước ngoài
7 TPH13A Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
8 TPH14A Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài
9 TPH15A Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con, có yếu tố nước ngoài
10 TPH18A Thủ tục Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài
11 TPH19A Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài
12 TPH27A Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
13 TPH28A Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật
14 TPH29A Thủ tục Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
15 TPH30A Thủ tục chứng thực việc sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
16 TPH31A Thủ tục Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
17 TPH32A Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật cấp huyện
18 TPH33A Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp huyện
19 TPH37A Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc
20 TPH38A Thủ tục Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài
21 TPH39A Thủ tục Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài
22 TPH40A Thủ tục Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
23 TPH41A Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực: Lao động thương binh xã hội 1 thủ tục

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Tệp đính kèm Phạm vi
1 LDH47A Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp

Lĩnh vực: Công thương 6 thủ tục

Lĩnh vực: Xây dựng 1 thủ tục

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Tệp đính kèm Phạm vi
1 XDH01A Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị

Lĩnh vực: Giáo dục - Đào tạo 7 thủ tục

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Tệp đính kèm Phạm vi
1 GDH04A Cấp bản sao văn bằng Chứng chỉ từ sổ gốc (bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở)
2 GDH06A Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
3 GDH07A Giải thể hoạt động nhà trường, nhà trẻ
4 GDH08A Giải thể trường tiểu học
5 GDH09A Giải thể Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn
6 GDH11A Giải thể nhà trường, nhà trẻ tư thục
7 GDH12A Chỉnh sửa lại nội dung văn bằng, chứng chỉ

Lĩnh vực: Nội vụ 13 thủ tục

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Tệp đính kèm Phạm vi
1 NVH06A Phê duyệt điều lệ Hội
2 NVH07A Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất Hội
3 NVH08A Đổi tên Hội
4 NVH09A Hội tự giải thể
5 NVH11A Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ
6 NVH16A Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động
7 NVH18A Đổi tên quỹ
8 NVH34A Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị
9 NVH37A Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở
10 NVH38A Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến
11 NVH39A Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề
12 NVH40A Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất
13 NVH41A Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại

Lĩnh vực: Văn hóa thông tin 6 thủ tục

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Tệp đính kèm Phạm vi
1 TTH01A Quy trình khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ Photocopy
2 TTH02A Quy trình thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
3 VHH02A Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
4 VHH03A Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
5 VHH04A Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
6 VHH05A Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng