Lĩnh vực: Tài chính Kế hoạch 5 thủ tục

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Tệp đính kèm Phạm vi
1 KHH15A Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ cá thể
2 KHH16A Đăng ký thay đổi, bổ sung kinh doanh của hộ cá thể
3 KHH19A Thông báo tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh
4 KHH22A Thủ tục Giải thể tự nguyện Hợp tác xã
5 KHH34A Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho Hợp tác xã

Lĩnh vực: Tài nguyên và Môi trường 2 thủ tục

Lĩnh vực: Tư pháp 3 thủ tục

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Tệp đính kèm Phạm vi
1 TPH01A Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ gốc
2 TPH11A Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
3 TPH12A Giám hộ có yếu tố nước ngoài

Lĩnh vực: Lao động - thương binh và Xã hội 2 thủ tục

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Tệp đính kèm Phạm vi
1 LDH08A Hỗ trợ chi phí mai táng đối với người cao tuổi đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng
2 LDH13A Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi

Lĩnh vực: Kinh tế hạ tầng 1 thủ tục

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Tệp đính kèm Phạm vi
1 XDH01A Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị

Lĩnh vực: Văn hóa thông tin 3 thủ tục