Một cửa điện tử

Tháng 04/2019

Huyện Yên Châu giải quyết

97.43%

Hồ sơ đúng hạn

LĨNH VỰC

Tài nguyên và Môi trường

79.55%

Kinh tế hạ tầng

100%

Tư pháp

100%

Tài chính Kế hoạch

100%

Lao động - thương binh và Xã hội

100%

Lĩnh vực nội vụ

---

Văn hóa thông tin

---

Lĩnh vực demo

---

Giáo dục và Đào tạo

---

Dân Tộc

---