Một cửa điện tử

Tháng 09/2018

Huyện Yên Châu giải quyết

96.39%

Hồ sơ đúng hạn

LĨNH VỰC

Tài nguyên và Môi trường

59.57%

Tài chính Kế hoạch

100%

Kinh tế hạ tầng

---

Giáo dục và Đào tạo

---

Lao động - thương binh và Xã hội

100%

Tư pháp

100%

Văn hóa thông tin

---

Lĩnh vực demo

---

Lĩnh vực nội vụ

---