Đến tháng 06/2018 Huyện Yên Châu đã giải quyết
95.18%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào
20/06/2018)