Đến tháng 09/2018 Huyện Yên Châu đã giải quyết
96.39%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào
26/09/2018)