Đến tháng 02/2018 Huyện Yên Châu đã giải quyết
100%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào
24/02/2018)