Đến tháng 12/2017 Huyện Yên Châu đã giải quyết
100%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào
12/12/2017)