Đến tháng 10/2017 Huyện Yên Châu đã giải quyết
100%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào
18/10/2017)