Một cửa điện tử

Tháng 09/2022

Huyện Sông Mã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn

LĨNH VỰC

Tài Chính Kế Hoạch

100%

Tư Pháp

100%

Lao Động Thương Binh Xã Hội

100%

Nội vụ

100%

Tài nguyên môi trường

100%

Kinh tế hạ tầng

100%

Giáo dục

100%

Văn hóa

100%

Thuế

---

Công An

---

Bảo hiểm xã hội

---

Nông nghiệp

---

Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai

---

Lĩnh vực dân tộc

---

Lĩnh vực y tế

---

Công Thương

---

Giao thông - Vận tải

---

Thủy lợi

---

Phòng chống thiên tai

---

Khoa học, Công nghệ và Môi trường

---

Bồi thường nhà nước

---

An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện

---