Một cửa điện tử

Tháng 12/2023

Huyện Sông Mã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn

LĨNH VỰC

Lao Động Thương Binh Xã Hội

---

Tài Chính Kế Hoạch

---

Tài nguyên môi trường

---

Tư Pháp

100%

Kinh tế hạ tầng

100%

Văn hóa

---

Nội vụ

---

Giáo dục

---

Thuế

---

Công An

---

Bảo hiểm xã hội

---

Nông nghiệp

---

Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai

---

Lĩnh vực dân tộc

---

Lĩnh vực y tế

---

Công Thương

---

Giao thông - Vận tải

---

Thủy lợi

---

Phòng chống thiên tai

---

Khoa học, Công nghệ và Môi trường

---

Bồi thường nhà nước

---

An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện

---