Một cửa điện tử

Tháng 09/2022

Thuận Châu giải quyết

99.57%

Hồ sơ đúng hạn

LĨNH VỰC

Lao Động Thương Binh Xã Hội

85.71%

Tài nguyên môi trường

100%

Tư Pháp

99.6%

Nông nghiệp và phát triển nông thôn

---

Tài Chính Kế Hoạch

100%

Giáo dục đào tạo

100%

Kinh tế hạ tầng

---

Văn hóa và Thông tin

---

Nội Vụ

---

Văn hoá

---

An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện

---

Bồi thường nhà nước

---

Phòng, chống thiên tai

---

Thủy lợi

---

Giao thông vận tải

---

Khoa học, Công nghệ và Môi trường

---